Voorspelling 2011

 

Het jaar 2010 noemde ik het jaar van Bezinning, bezint eer ge begint.

2011 wordt het jaar van Tegenstellingen, vernieuwing versus behouden.

De trend die in 2010 in gang is gezet, versterkt zich op alle fronten in 2011. Mijn voorspelling van 2010 zet zich in 2011 voor het grootste gedeelte voort. Er ontstaat een worsteling in de mens, maar ook onderling, tussen het verlangen naar vernieuwing en de gehechtheid aan oude patronen.

2011 is het jaar van innerlijke ontwikkeling, (moeilijke) keuzes maken, de waarheid komt boven tafel en vooral tegenstellingen! In 2011 zal men steeds meer bezig zijn met bewust leven ofwel zich spiritueel ontwikkelen. Het eigen ‘Ik’ verandert in ‘Wij’, maar dit gaat wel met een worsteling gepaard. Men wordt zich bewust dat het beter is om samen de schouders er onder te zetten. Maar de eigen ik weet nog niet hoe om te gaan met deze nieuwe wijze van leven. Desondanks wordt de kracht van ‘samen’ op vele fronten ingezet. In de Zorg, het dagelijkse leven, de politiek, op het werk. Men kiest daar duidelijk voor, de eigen verantwoordelijkheid kan en wil men niet meer ontlopen.

Vadertje Staat wordt Moeder Staat, het zorgzame bestaat uit begeleiden naar zelfstandigheid in plaats van verzorgd worden. Aan de ene kant zal er veel samenwerking zijn, maar door samen te gaan valt er eerst het nodige uit elkaar. Men neemt geen genoegen meer met situaties die niet werkzaam en/of onacceptabel zijn. Er komen steeds meer onfrisse zaken naar boven, waardoor een zuivering plaatsvindt. Rechters zullen weer recht moeten spreken, de doofpot is uitgedoofd. De Voorspelling 2010 zet zich voort in 2011.

Dit vertelde ik in november 2009 over 2010:
De Mens: We gaan in 2010 op zoek naar de zin van ons leven. Niet leven om carrière te maken of nog meer goederen aan te schaffen. Nee, we vragen ons af: hebben we het nodig? Zo ja, dan willen we kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo nee, dan maar uitstellen of niet aangaan.’ ‘Men ontwikkelt zich niet meer door een of andere goeroe of leermeester achter na te lopen. (Hoewel er altijd mensen blijven die dat zullen doen.) Het merendeel gaat de eigen innerlijke leermeester ontwikkelen. Op zoek naar innerlijke rust en vrede met de huidige persoonlijke situatie. Hoe werkt dit in de praktijk? Men ‘duikt’ dieper in zichzelf, neemt daar ook de tijd voor. Leringen van leermeesters, goeroes en andere indrukwekkende mensen worden op een schaaltje gewogen. Men neemt niet zomaar alles klakkeloos aan wat er wordt gezegd. En haalt uit het grote aanbod van filmpjes, bijvoorbeeld op YouTube, lezingen, artikelen op sites, etc. een eigen zienswijze en spreekt dit ook uit. De mens wordt in 2010 steeds mondiger. Doordat er innerlijke twijfel en onzekerheid heerst, gaat men het soms zelfs overschreeuwen. Dit merkt men onder andere doordat er meer ingekomen brieven/mails zullen komen bij media, overheidsinstanties, enz. Op artikelen, via internet gepubliceerd, wordt steeds meer gereageerd. Door de commentaren die daarop door anderen worden gegeven, vormt men de eigen mening. De mens leert zich in 2010 te schikken naar de verminderde financiële situatie. En blijkt zeer creatief te kunnen omgaan met de weinige middelen. Er zullen desondanks vele tegenstrijdigheden zijn: enerzijds zijn er de protestmarsen, is er oproer en zijn er stakingen, anderzijds zijn er oproepen tot vrede, bezinning en stilte. Men is bereid, als men het nut ervan inziet, in te leveren. Want dat staat voorop: men wil weten waarom en of het ook daadwerkelijk nodig is.’
Deze ontwikkelingen zetten zich ook in de komende jaren voort. 
Extreme tegenstellingen in 2011 én 2012 2011 wordt een jaar van extreme tegenstellingen. Er zijn altijd tegenstellingen in het leven, maar in 2011 worden ze zichtbaarder dan ooit. Mensen die
totale vernieuwingen willen, waardoor vele zaken onder vuur komen te liggen. Voornamelijk het koningshuis, de kerk, de Zorg en de
rechterlijke macht. Aan de andere kant komen groeperingen hevig in verzet tegen deze roep naar vernieuwing. Het is een strijd tussen
de vernieuwers en de behouders, zelfs in de mens persoonlijk! Er zal in 2011 geen ‘winnaar’ uit de strijd komen, want ook in 2012
zet zich dit voort. Pas in 2013 kan men tot compromissen komen.
De media heeft hier in een belangrijk aandeel. Sensationeel wordt alles nog eens extra aangedikt en tegen elkaar opgezet. Is men de ene dag nog voor vernieuwing, de volgende dag kan het tegenovergestelde worden beweerd. Hierdoor verliest de media de geloofwaardigheid bij de lezers, de kijkers en de luisteraars. Dit zal resulteren dat eind 2011 de media die hieraan meedoen terrein verliezen. Media die neutraal blijven bij het verschaffen van informatie winnen juist terrein.

Waarheid
In 2010 is een start gemaakt met de waarheid boven tafel te krijgen. In 2011 wordt dit, in nog heviger mate, voortgezet. Men komt in opstand tegen onrechtmatige situaties. Agressie en wandaden worden strenger gestraft. De mens is het beu om in angst te leven. Doemscenario’s krijgen steeds minder invloed. De mens wordt wakker en ziet hoe groeperingen door angst te zaaien macht willen hebben. Men wil positief in het leven staan. De mensen die negatieve berichten verspreiden krijgen, dit in tegenstelling tot in 2010, steeds minder aanhang. Men ziet dan ook dat sites als Niburu, Argusoog, enz. steeds meer kiezen voor de positieve en door feiten onderbouwde berichtgeving.

Religie en kerk, verandering en samengaan
Het dogmatische welke sommige religieuze instellingen hebben, werkt niet meer. De jeugd en de leeftijd tot rond de vijftig jaar weigert om zich aan de door de religie voorgeschreven regels te houden. Kerken stromen leeg als deze zich niet aanpassen aan de huidige mens. De werkwijze van pastor Vlaar, eens verbannen vanwege zijn optreden, zal steeds meer worden gevolgd. Wat in 2010 nog werd afgewezen, wordt in 2011 juist gepromoot. Leken zullen vaker de kansel bestijgen, dit als onderdeel van de dienst. Goede sprekers krijgen het voor elkaar om de enkele kerken, die in deze vernieuwing meegaan, weer gevuld te krijgen. De internetkerkdienst is helemaal in opkomst. De paus zal de oude dogma’s, zoals afwijzing van homoseksualiteit, het gebruik van
condooms, het wereldse optreden van sommige priesters en het celibaat, heroverwegen. Het gebruik van condooms zal hij zelfs gaan promoten, dit onder de mom om aids te bestrijden. Doordat de paus zwaar onder vuur komt te liggen vanwege het misbruik van kinderen door religieuzen, zal hij het celibaat ter sprake brengen. Er wordt geopperd om huwelijken van religieuzen toe te staan. Het besluit daartoe zal echter niet in 2011 worden genomen. Doch dat het ter sprake komt is al een enorme ommekeer in het eeuwenlange bestaande
celibaat.
Verschillende religies zullen gaan samenwerken. Gemeenschappelijke oecumenische diensten worden opgezet als festivals en in bestaande festivals zal de nieuwe wijze van het beleven van de religie een belangrijk onderdeel worden.

Gezondheid, Zorg en Mantelzorg De laatste jaren werd men schrik aangejaagd door het voorspellen van een pandemie. Door het onnodig
inslaan van miljoenen verslindende griepinjecties en de missers op het gebied van gezondheidszorg, is men wakker geworden. In plaats
van ziekte te bestrijden gaat men in 2011 er voor zorgen ziekte te voorkomen. Hierdoor ontstaat een totaal andere gezondheidszorg. Men
maakt gebruik van preventieve onderzoeken, zowel op eigen kosten als die van de verzekeringsmaatschappij.
De huisarts en/of specialist raadpleeg je via een speciaal chat-spreekuur. Bij de therapeut en specialist meldt je je aan via internet met een vragenformulier, zodat kan worden bepaald of en welke behandeling dient te worden gestart.

 • Alternatieve geneeswijzen en zelfhealing

De mens gaat zijn eigen kracht ontdekken. In plaats van meteen naar de huisarts te gaan zoekt men het bij alternatieve geneeswijzen. Zelfhealing programma’s zoals Ho’oponopono, Lichtwerkers en andere krijgen steeds meer aanhang. Homeopaten krijgen het drukker dan ooit.

 • Farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie verliest steeds meer terrein en geloof bij de mens. Men wil geen medicijnen meer met bijwerkingen. In 2011 wordt een begin gemaakt met medicijnen op natuurlijke basis te bieden. Dit is al in ontwikkeling, maar wordt in 2011 met veel tamtam naar buiten gebracht.

 • Fitness en Joggen in de natuur

In de beginjaren tachtig zag men in de parken en bossen allerlei fitness toestellen komen. Op beperkte schaal zullen deze weer in de natuur worden
geplaatst. Joggen in de natuur wordt helemaal in. Onder begeleiding fitness met buitenprogramma’s, dus deels binnen en deels buiten, zijn ook in.

 • Een andere manier van Zorg

In 2010 zag men het al: de familie en/of vrienden worden ingeschakeld bij de zorg voor zieken, niet alleen thuis – Mantelzorg – maar ook in de zorginstellingen. Door de toenemende bezuinigingen in de Zorg staat men steeds meer toe dat familie en/of vrienden meehelpen. Wat in oosterse landen heel gewoon is, ziet men in Nederland verschijnen. De zorg ligt niet alleen bij het verplegend personeel, maar ook voor een gedeelte bij ‘eigen’ mensen of vrijwilligers. Door het korten van de PGB’s is voldoende zorg inhuren nauwelijks nog haalbaar. Ook hier zien we dat het afgewenteld gaat worden op
nabuurschap, vrijwilligers en/of familie.

 • Gezondheid en voeding

Gezonde voeding en leefwijze zijn in, ongezond leven is uit! Roken, alcohol, voeding met additieven zal men steeds meer als buitengewoon gaan beschouwen. De mens is gevoeliger geworden, daardoor is het contact met het eigen lichaam versterkt en ervaart men de nadelige gevolgen van ongezond leven eerder en sterker.
Fabrikanten ontkomen er niet aan om met nieuwe onbewerkte, gezonde producten op de markt te komen. Men leest steeds meer wat er op de etiketten staat en laat producten waar aan veel additieven zijn toegevoegd in de schappen staan. De oerdis, gezonde en biologische voeding winnen terrein. Liflafjes zijn uit, men wil weer de echte ouderwetse voeding. Terug naar de tijd van onze grootouders! Men neemt de tijd om zelf te bakken en te koken. De zelfgemaakte appeltaart of cake is helemaal hot. Ook met suiker gaat men spaarzaam om of er wordt een alternatief gebruikt, zoals ahornsuiker. In plaats van alcohol drinkt men onbewerkte vruchtensappen.

Economie

 • Crisis

Was men begin 2010 nog optimistisch wat de crisis betreft. In de loop van 2010 bleek dat mijn voorspelling daarover bewaarheid werd, namelijk geen herstel doch nog een terugval. Voor 2011 zit er een minimaal herstel in. De maatregelen die worden genomen – bezuinigingen en belastingverhoging – kunnen de financiële klappen van de laatste jaren nauwelijks opvangen. Met moeite houden de meesten van ons het hoofd boven water. Waardoor de creativiteit en het oplossend vermogen van de mens nog vaker wordt aangesproken. En wat blijken we creatief te zijn! Gelukkig gloort er aan de horizon een sprankje zonneschijn. In de tweede helft van 2011 krabbelen we langzaam uit de diepte en klimmen we omhoog. Het zal echter de komende vijf jaar mondjesmaat verbeteren. De bomen groeien niet meer naar de hemel en dat zal de komende tien jaar ook niet meer het geval zijn.

 • Europa

De voordelen van de Europese Unie worden op een rij gezet en afgewogen tegen de nadelen. Er is sprake dat enkele landen, waaronder Nederland, zich uit de EU willen terugtrekken. Zover komt het echter niet, er wordt een andere financiële opzet gemaakt. Het belang van een verenigd Europa is zo groot dat men alles doet om de EU in stand te houden. Dit betekent bezuinigen op salarissen en kosten, kredieten worden heroverwogen en deze worden nauwelijks meer verstrekt, het geld is op. De cultuurverschillen binnen de EU worden een hot item. Er wordt in enkele landen hevig tegen de EU
geprotesteerd. Deze protesten kunnen echter niet bewerkstelligen dat de EU uit elkaar gaat. Per land worden eigen ‘regels’ en wetten toegestaan. In tegenstelling tot sommige berichten zal de euro voorlopig blijven bestaan.

 • Banken

Na de debacles van de afgelopen jaren staan de banken in 2011 streng onder toezicht. Er komen steeds meer fouten en wanbeleid aan het licht. Oude (gerenommeerde) banken verdwijnen of gaan op in nieuwe samenwerkingen. De fusies die er in 2010 waren, zullen er ook in 2011 zijn. De rente van kredieten wordt bewust laag gehouden, terwijl de spaarrente juist omhoog gaat. Nieuwe banken kondigen
zich aan. Deels vanuit de verzekerings wereld, maar ook vanuit de Chinese en de Arabische wereld. Er zal een concurrentiestrijd woeden om de spaarders aan zich te binden.

 • Sparen in plaats van lenen

Men leerde de afgelopen jaren dat geld achter de hand hebben nodig is om tegenslagen op te vangen. Was het tot 2010 nog de gewoonte om te lenen, in 2011 ontdekt men weer het sparen. Spaarpotten, spaarrekeningen, worden in! Er wordt met kleine maandelijkse bedragen gespaard. Van jong tot oud doet er aan mee. Kinderspaarrekeningen worden geopend en het cadeau wordt vervangen door geld te storten op de rekening.

 • Energie

De prijs van aardolie stijgt, er wordt dan ook naarstig naar nieuwe energievormen gezocht. Het plaatsen van windmolens wordt steeds minder als duurzame energie gezien. Zonne energie wint terrein. De ontwikkeling van elektrische voertuigen is in 2011 in volle gang. Voor korte afstanden gaat men over op elektrische auto’s. Voor lange afstanden neemt men de bus.

 • Schuldsanering

Door de aanhoudende crisis zal schuldsanering nog steeds nodig zijn. Er komen nieuwe voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Bij een eigen
woning wordt de woning in veel gevallen niet verkocht, maar wordt de hypotheek in een betaalbaar bedrag omgezet.

 • Ruilhandel en webwinkels

De Nederlander is een echte handelsman/vrouw. Kijken niet kopen wordt kijken en afdingen of ruilen. Via de vele braderieën, (vlooien)markten, Marktplaats en andere wegen worden steeds meer goederen en kleding ge- en verkocht. Webwinkels doen het goed in 2011!

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken is niet meer te
stoppen. Ondersteund door nieuwe technologieën is het eenvoudig om flexibeler met arbeidstijd en werkomgeving om te gaan, geen vaste werktijden en geen eigen werkplek. Daar staat tegenover dat je overal kunt gaan werken waar je maar wilt. Of je nou met je laptop werkt in het hippe Grand Café van je werk of je werkt aan de grote gezellige tafel midden in een ruimte. Liever in een stil hoekje? Ook dat kan, je mag zelfs thuiswerken als je dat wilt. Het Nieuwe Werken ofwel ‘Werken 2.0’ krijgt in 2011 een grote vlucht. In een aantal bedrijven is het al ingevoerd en het functioneert. Je bent volkomen vrij hoe je werkt en wanneer. Dit heeft alles te maken met eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfdiscipline. De files in Nederland en het ziekteverzuim kostten in vorige jaren veel geld voor de bedrijven. Door het bedrijf wordt er in 2011 alles aan gedaan om de werknemer eigen verantwoordelijkheid te geven. En daar hoort bij het zelf mogen bepalen van eigen tijd en plaats van werken. Gedragsverandering van de werknemer is hierbij noodzakelijk. Meer productiviteit uit het Nieuwe Werken wordt gehaald door het stapsgewijs begeleiden van het hele proces. En omdat dit binnen elke organisatie anders is, zullen adviesbureaus hierin enorm toenemen.

Cultuur en persoonlijke ontwikkeling
Ondanks de BTW verhoging krijgt cultuur meer aandacht dan voorheen. Cultuur wordt onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling. De mens heeft altijd naar verdieping gezocht. Was het voorheen in meditatie of bij een goeroe, in 2011 wordt het via de cultuur. Men gaat op zoek naar voorstellingen met waargebeurde verhalen en met daarin een boodschap voor de eigen ontwikkeling. Theaters, films, tentoonstellingen, die hier op inspelen krijgen meer bezoek dan ooit. Cultuur is in, thuiszitten is uit!

Het Nieuwe Onderwijs
Het Nieuwe Onderwijs omvat verschillende aspecten, n.l. het omgaan en accepteren van de verschillen in mogelijkheden bij de kinderen, het leren omgaan met verschillende leerstijlen en daar ruimte voor creëren in de eigen groep, inspelen op de snelle manier van informatie verkrijgen en verwerken onder invloed van de maatschappelijke- en technische veranderingen. Het nieuwe leren gaat uit van het principe dat elk kind van nature wil leren. Als de onderwijskrachten, ouders en anderen, deze natuurlijke motivatie kunnen aanspreken, wordt het kind uitgedaagd. Zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld om te willen leren. Dit vraagt om andere vaardigheden bij de leerling. Vaardigheden zoals kunnen plannen, structureren, kunnen samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid dragen voor de eigen taak.
In het nieuwe leren mogen kinderen weer verschillen. Ze hoeven niet allemaal de hoogste prestatie neer te zetten. De ‘doeners’ krijgen de ruimte, net zoals de ‘studiekoppen’. Zo kunnen de kinderen hun eigen ontwikkeling volgen, in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Bijna 4 miljoen mensen zijn nog geen 20 jaar oud. De laatste decennia zijn er steeds meer gevoelige en bewuste kinderen geboren. Gevoelige mensen hebben een gevoelig zenuwstelsel. Hierdoor vangen ze informatie, stemmingen en prikkels op die door anderen vaak niet worden opgepakt. Ze horen, zien, voelen ruiken en denken meer dan anderen. Zij hebben dan ook ander onderwijs en andere begeleiding nodig. Omdat ze veel subtielere dingen opmerken, hebben ze een grotere stroom indrukken te verwerken waardoor ze snel overprikkeld kunnen raken. In het Nieuwe Onderwijs wordt de school een rustpunt waarin een kind zichzelf optimaal kan ontwikkelen. In 2011 zal worden gestreefd naar kleinere klassen, kleinere scholen en aangepaste leersystemen. Leerkrachten worden omgeschoold tot Leercoach. Teams gaan samen aan de slag om de veranderingen vast te leggen in een schoolontwikkelingsplan en de beleidslijnen worden door directies, ondersteund door deskundigen, uitgezet. Het belang van goed en aangepast onderwijs wordt door het huidige kabinet onderschreven. Er wordt in 2011 veel ruimte en geld gegeven om zoveel mogelijk te realiseren. Met andere woorden: het onderwijs is in 2011 volop in beweging!

Politiek
Het huidige kabinet Rutte staat er in 2011 volkomen alleen voor. In plaats van concrete maatregelen te kunnen nemen, wordt er door de oppositie zoveel ‘gezeurd’ en gehakketakt op details dat belangrijke besluiten op de lange baan worden geschoven. Mark Rutte staat zijn mannetje, doet een beroep op het gezonde verstand van de niet regerende partijen, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.

PvdA en D66
liggen onder leiding van Cohen en Pechtold enorm dwars. Groen Links probeert onder leiding van Jolande Sap mee te doen, maar door interne problemen in de partij zal het er niet zo heftig aan toegaan. Jolande Sap functioneert de eerste helft van 2011 low profile, daarna komt zij met kracht naar buiten.
De PvdA leden eisen, doordat de partij nog meer leden verliest, dat Job Cohen opstapt. Het eigengereide van hem is men beu. Vanwege gezondheidsredenen zal Job Cohen terugtreden. Met het weggaan van Cohen groeit het vertrouwen in de partij en wint het eind 2011 weer leden. D66 maakt, door enorme tegenstellingen binnen de leden, intern roerige tijden mee. In het laatste kwartaal van 2011 wordt het pas rustiger. Het huidige kabinet krijgt te maken met vele ups en downs. Het lijkt er zelfs af en toe op dat het kabinet zal vallen, maar door het voortreffelijke leiderschap van Rutte blijft het in 2011 overeind. Mark Rutte is een graag geziene persoonlijkheid, zowel in binnen- als in buitenland. Zijn kwaliteiten -verantwoordelijkheid nemen, contact met de burger en het optreden als bruggenbouwer – wordt overal enorm gewaardeerd.
Maxime Verhagen staat in 2011 in zijn kracht en is dan ook een grote steun voor Rutte. Zijn adviezen zijn vaak doorslaggevend.
Hij maakt dat het geloof in het CDA weer terugkeert. Ook door het optreden van Gerd Leers, Hans Hillen en Jan Kees de Jager groeit
het ledenaantal van het CDA. Hans Hillen zal, door persoonlijke omstandigheden, in de tweede helft van 2011 wat naar de achtergrond verdwijnen of zelfs weggaan.

Mark Rutte
krijgt te maken met wilde verhalen in de pers over zijn privé leven. Er wordt van alles gesuggereerd over zijn seksuele geaardheid. Al gauw blijkt dat er enkele personen zijn die de verhalen hebben verzonnen, de affaire loopt hierdoor met een sisser af.

Geert Wilders
houdt zich in en schikt zich elke keer weer in de wensen van het huidige kabinet. Hij doet er alles aan om de PVV sterker in het zadel te helpen. Hij blijft strijden tegen de radicale Islam, maar zodanig dat er geen calamiteiten uit voort komen. De PVV is de komende jaren niet meer weg te denken uit de politiek.

Woningmarkt en woningbouw
De verkoop van huizen blijft stagneren, huizen staan lang te koop en de prijzen zullen nog iets omlaag gaan. In plaats van leeg te laten staan, worden de huizen verhuurd. Nieuwe woningbouw wordt tot het minimale teruggebracht. Hierdoor zullen er in de bouw wederom ontslagen vallen. De mensen stellen het onderhoud aan hun woning uit of doen het zelf. De bouwmarkten varen daar wel bij. Vrije woningbouw wordt steeds meer toegestaan, het wordt zelfs in. Geen eenheidsbouw, maar verschillende stijlen in één wijk. Bij nieuwe woningbouw wordt meer groen ingepland.
De belangstelling voor Ecodorpen (Werelddorpen) groeit. In 2011 zullen de eerste concrete aankopen worden gedaan. Earthship en Transition Towns zijn begrippen die steeds meer bekendheid krijgen.

Internet krijgt een nog belangrijker plaats in onze samenleving
Het wordt heel gewoon om via internet een kerkdienst of onderwijs te volgen. De huisarts en/of specialist raadpleeg je via een speciaal chat-spreekuur. Bij de therapeut en specialist meldt je je aan via internet met een vragenformulier, zodat kan worden bepaald of en welke behandeling dient te worden gestart.
Radio- en tv-programma’s luister en kijk je wanneer je wilt via internet. De krant lees je op internet. Steeds meer E-boeken komen er op de markt en je leest deze met je Tablet. De iPad krijgt enorme concurrentie van andere merken. Gezelschapspelletjes,
zoals monopolie of klaverjassen, doe je met familie en/of vrienden via internet of op je Tablet – ieder in eigen huis of ruimte.
Via internet programmeer je je oven, doe je onderweg de lichten thuis aan of zet je de verwarming vast wat hoger. Kortom er zullen vele nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van internet worden ontwikkeld. Door de vele mogelijkheden die internet biedt, zal het gewoon worden dat men voor bepaalde diensten betaald.

Puur natuur op elk gebied
Op elk gebied wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met puur natuur. Dit is in de kledingindustrie, schoonheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, grondstoffen bij woningverbetering of -onderhoud. Kortom bij alle gebruiksmiddelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat het van pure stoffen wordt gemaakt. Men verlangt dat het waterbedrijf schoon water aflevert. Er wordt onderzoek gedaan naar een zuiveringsmethode om het drinkwater nog zuiverder te maken. Puur is in! ‘Rustig aan’ en ‘Soberheid’ zijn de slogans voor 2011 Druk, druk, druk zijn is uit in 2011. Men neemt de tijd: voor zichzelf, voor elkaar, voor de natuur en om te genieten van het leven. Men wil af van de pressie die men ervaart op het werk, thuis of in het verkeer. Glitter en glamour zijn uit, soberheid is in. Soberheid op alle gebieden: kleding, inrichting, voeding, enz.

Spiritualiteit en eenzaamheid
Spiritualiteit krijgt in 2011 de betekenis dat het heeft. We gaan steeds meer inzien dat alles wat we denken, voelen en ervaren onze werkelijkheid vormen. En dat ieder zijn eigen werkelijkheid creëert. Spiritualiteit is de nieuwe wetenschap. Het niet-waarneembare krijgt een grotere plaats in onze samenleving. Het bewustwordingsproces brengt met zich mee dat eenzaamheid in onze samenleving not-done is. De bestrijding van eenzaamheid zal door nieuwe en bestaande community’ s worden opgepakt. De eenzame mens gaat zich realiseren dat deze keuze van leven ongelukkig maakt en sluit zich aan.

Conclusie:
2011 én 2012 wordt een combinatie van wat in de jaren zestig, zeventig en tachtig speelde. Gaan we op herhaling? De omwentelingen van die jaren nog intenser maken, vervolmaken? Het teruggrijpen is zeker geen teruggang, maar juist de vooruitgang naar een nieuwe samenleving. Op vernieuwde wijze wordt verder ontwikkeld wat ongeveer vijftig geleden in gang werd gezet. Men is er door de economische crisis, het anders gaan denken, nu pas aan toe om de flower-power-tijd om te zetten in zorg voor elkaar.
Daisha de Wijs (ook bekend als Daisha Bol):
Al vanaf jonge leeftijd adviseer ik bedrijven en particulieren. Ik stem me af op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit en mogelijkheden. Mijn vakkennis op vele gebieden, o.a. fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal, wordt eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Zodoende is het advies iedere keer uniek en uitsluitend bestemd voor die persoon of voor dat bedrijf c.q. organisatie. Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven ‘gered’ uit penibele situaties. Bedrijven én particulieren van klein naar
groot gegroeid. Onzekerheden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip op de eigen situatie komt. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien. Ik bied geen garanties. Dat kan ook niet vanwege het simpele feit dat ik niet degene ben die het uiteindelijk gaat doen, maar juist degene die mij om advies vraagt.

wilt u een voorspelling op maat voor uzelf of uw organisatie of branche? Neem gerust contact op per telefoon of email.

Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl www.wellenberg.nl www.radiomerlijn.nl

Mailen kan ook: daisha@wellenberg.nl of daisha@radiomerlijn.nl
Ik ben telefonisch te bereiken op: 0575-502264

INUIT
Positief denkenDoemdenken
Joggen in de natuurGolf
Alternatieve, oecumenische kerkdienstenTraditionele kerkdiensten
Zelfhealing programma’sHuisarts
Voorkomen van ziekteBestrijding van ziekte
Groen in de wijken en volkstuinBeton
Vrije woningbouwEenheidsbouw
Ecologische dorpenWoonwijken
HurenKopen
CultuurThuis voor de tv
Eigen verantwoordelijkheidVerzorgingsstaat
Het Nieuwe Werken en OnderwijsTraditionele werken en onderwijs
LeercoachLeerkracht
WijkcoachWijkagent
Internet krantDagblad
Oerdis en gezonde tapasFranse keuken
Zelf broodbakkenSupermarktbrood
Pure vruchtensappenAlcohol
Gezonde voedingE-nummers, additieven
Maya’s en SjamanenGoeroes
SparenLenen
Zelf klussenAannemers
Lange rokken, flower powerMinirok, mantelpakjes
Eigen kleding ontwerpen en makenConfectie
MantelzorgZorg inhuren
Internet kerkdienst en huisaltaarKerk
Lekenbroeders op de kanselDominee, pastor
FamilielevenClubs
HondKat
(Snor)fiets, scooterAuto
BusTrein
Tijd nemen, rustig aandoenDruk, druk, druk
SoberheidGlitter en glamour
SpiritualiteitEenzaamheid
NabuurschapIeder voor zich
Happy NewsRamp scenarios
Schoon (bron)waterBubbeltjes water
Puur natuur op elk gebiedVervuiling
Zonne energie Windmolens
Elektrische voertuigenAardolie
VegetarischVlees, vis
DaglichtlampenSchemering
Pure chocolaSnoep
Eigen gebakken appeltaartMultivlaai
iPadMobiele telefoon

Gewijzigd op 03/01/2012

2 Responses to “Voorspelling 2011”

 1. Wendy

  Dag lieve Daisha, wat heb je dit zorgvuldig, duidelijk en
  inspirerend opgeschreven. Dank je wel, Lieve groet, Wendy

 2. martijn

  Reactie op BANKEN:
  U schrijft: Banken

  Na de debacles van de afgelopen jaren staan de banken in 2011 streng onder toezicht. Er komen steeds meer fouten en wanbeleid aan het licht. Oude (gerenommeerde) banken verdwijnen of gaan op in nieuwe samenwerkingen. De fusies die er in 2010 waren, zullen er ook in 2011 zijn.

  Natuurlijk zullen nieuwe samenwerkingen worden aangegaan. En wellicht zullen oude banken verdwijnen. Maar wat vooral aan het licht zal komen is dat veel kleinere financiele instellingen aan het licht zullen komen. Omdat zij zich t.o.v. oude banken zullen onderscheiden door persoonlijke adviezen. Maatwerk dus.
  Dat is bij oude banken haast onmogelijk. Deze zijn veelal star en log. De HCB Groep daarin is wellicht een oudere bank (opgericht in de vorige eeuw) maar onderscheid zich duidelijk door hun vakbekwame en vooral persoonlijke adviezen. Daarnaast onderscheiden zij zich doordat ze niet alleen kredieten verzorgen maar ook hypotheken, verzekeringen en zelfs leasen.
  Oftewel 1 loket voor al uw financiele zaken!

Reageren is niet mogelijk.