de Pyramide van jouw Leven !

Ik heb een vraag…

‘Nadat ik bij je op consult ben geweest ben ik eigenlijk pas gaan nadenken, of het moest misschien bezinken, over wat je mij gezegd hebt. Ik kon op dat moment niet alles direct plaatsen. Maar nog steeds zijn er momenten dat er puzzelstukjes op hun plaats vallen. Zomaar ineens. En dan denk ik aan het consult terug. Zelfs twee jaar na dato houdt dat consult mij nog steeds af en toe bezig. Niet als een obsessie of zo hoor, maar op een leuke fijne manier. Ik krijg er meer inzichten door. En dat werkt erg bevrijdend. Dit was een van de betere investeringen in mijn leven. Dank je wel.

Ik heb eigenlijk een vraag. En het gaat over de piramide die je beschreef. Ik ben ongeveer twee jaar geleden bij je op consult geweest en ik heb ook zo’n piramidebeschrijving (zeg ik dat een beetje goed zo?) meegekregen. En mijn vraag is eigenlijk: streeft de ziel ernaar om die piramide vol te krijgen? Daar ben ik benieuwd naar. Met vriendelijke groet, R. v.d. B.’

de Piramide van je Leven

Wanneer je bij me op consult komt, vraag ik of je nog even niet wil vertellen waarvoor je komt. Waarom niet? Omdat ik graag helemaal blanco naar je levensverhaal wil kijken en de essentie van waarvoor je komt wil ontdekken (zien). Zodoende kan ik ook het ontstaan herleiden. Het werkt net als een homeopathisch middel, het lost de oorzaak op. Terwijl farmaceutische medicijnen slechts de pijn/het symptoom bestrijden en niet de oorzaak wegnemen. Je krijgt dan ook een advies dat bij jouw natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten past.

Terwijl ik me op je ‘afstem’ kijk ik naar het volgende aspecten: je karakter, kwaliteiten, gaven, waarvoor je bent gekomen ofwel je missie, naar wat nu belangrijk is in je leven, de drempels die ontstaan zijn in het verleden of in vorige levens én welk level het beste bij je past. Ofwel of je meer voor het aardse, het emotionele og geestelijke level bent gekomen. Om die levels voor je duidelijk te maken, teken ik een piramide en streep daarop de voor jou belangrijke ‘gebieden’ aan.

Deze piramide tekende ik voor R. v.d. B. (Het is een gedeelte van het briefje dat ieder meekrijgt, er staat nog meer op.)

Zoals je ziet is het onderste level het grootst en dat heeft een reden. We leven in een tijdperk waarbij materie nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van onze basisbehoeften. Het materielevel heeft te maken met het fysieke, het tastbare, zoals: voeding, onderdak, kleding, alles dat je nodig hebt om in leven te blijven. Sowieso heeft elk mens allereerst behoefte aan eten, drinken, zuurstof, kleding, onderdak, enz. Dit fysieke is primair, dat wil zeggen het zijn onze overlevingsbehoeften. Wanneer hieraan niet in voldoende mate wordt voldaan is het bijna onmogelijk om je te ontwikkelen naar de hogere levels.

Jonge Zielen

Het onderste level is ook het level van de jonge Zielen. Zij hebben nog veel te ontwikkelen op het fysieke en materie gebied. Zodat, heel begrijpelijk, daar in dit leven de eerste aandacht naar toe zal gaan. Het zijn de mensen die carrière willen maken, nee, zelfs moeten maken om zich verder te ontwikkelen. Het zijn de kinderen die zich niet kunnen concentreren op leerstof, het zijn de doeners.

Men kan ze materialisten, narcisten of egoïsten noemen, maar zo zou ik hen zeker niet willen bestempelen. Het zijn de mensen die nog geen degelijk (aards) fundament in zich hebben. Vandaar dat ze ook gekomen zijn om voornamelijk de aandacht naar zichzelf te richten. Of het nu je kind, je partner, je ouder, vriend of familie lid is: geef ze de zo belangrijke kans om eerst hun materiekant te ontwikkelen.

Hun liefde bestaat uit het geven van (soms waardevolle) cadeaus. Of uit een goede kostwinner willen zijn, het klaarstaan met praktische dingen zoals lekker eten, klussen in huis, etc.
Voor hen is het belangrijk om het fysieke, aardse gebied te ontwikkelen, zich geaccepteerd, veilig en geborgen te voelen. Anders worden of zijn ze, onzeker, nerveus, faalangst, humorloos of energieloos. Het kan zelfs leiden naar levensangst of een zelfvernietigingsdrang, zoals bijvoorbeeld verslaving en zelfkastijding.

Jonge Zielen raken door onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenissen, of door inconsequent gedrag – of het nu kinderen of volwassenen – zijn in de war en worden wantrouwend, angstig. Als aan de fysiologische en veiligheidsbehoeften is voldaan ontstaat vertrouwen. Het basisvertrouwen ontstaat in het contact met de verzorger/ster, of bij volwassenen de partner, die als voedende en verzorgende persoon de eerste is die veiligheid biedt. Vervolgens breidt dat vertrouwen zich uit, en ontstaat er bij een gezonde ontwikkeling ook vertrouwen in zichzelf.

Heeft deze eerste stap in vorige levens of in de jeugd niet genoeg aandacht gekregen dan kan men zich nog niet ontwikkelen naar stap 2. Wanneer de latere partner dit niet begrijpt en zich irriteert aan het in de volksmond genaamde autistisch of egoïstisch gedrag ontstaat er een onveilige situatie waardoor de persoon op het eerste level blijft ‘hangen’.

Doorgroeien naar een hoger bewustzijn

Het tweede level is het sociale gebied, het gevoelsleven, de intuïtie. Hierbij hoort de bewustzijns ontwikkeling het geven van onvoorwaardelijke liefde. Dit is het gebied van de intuïtie en spiritualiteit. De natuur van ieder mens is er op uit alle mogelijkheden en talenten tot ontplooiing te brengen. Dat geldt zowel op sociaal gebied (familieleven en vriendschappen) als op maatschappelijk gebied (schoolopleiding, baan, enz.).

De sociale behoeften zijn: behoefte aan liefde en de behoefte ergens bij te horen. Onder liefde kan daarbij worden verstaan: begrepen worden en totale aanvaarding van jou als persoon. Liefde impliceert een gezonde, tedere betrekking tussen mensen die wederkerig vertrouwen inhoudt. In een liefdevolle relatie is er geen vrees en zijn de verdedigingsmiddelen weggevallen. Liefde wordt vaak aangetast als je bang bent dat je zwakheden en gebreken ontdekt zullen worden, en er misbruik van je zal worden gemaakt.

Kinderen én volwassenen hebben behoefte aan een band met de mensen om hen heen. Met name ontstaat de behoefte aan een plaats in de groep van leeftijdgenoten. Clubs bieden bijvoorbeeld een min of meer veilige ‘oefenplaats’ voor het ontwikkelen van sociaal gedrag in een gemeenschap. Met de behoefte aan liefde wordt zowel de behoefte aan het ontvangen van liefde als de behoefte aan het geven van liefde bedoeld. Bij dit tweede level hoort ook dat men een bijdrage levert aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld in eerste instantie aan het gezin, en vervolgens aan groepen leeftijdgenoten.

De Spirit, de Geest en Vrijheid

Bij het derde level hoort zelferkenning en – waardering. We hebben twee soorten behoeften op dit niveau: de behoefte aan zelfwaardering; d.w.z.: zelfvertrouwen vanwege waardering voor jezelf, je succes. Zelfwaardering voor wie je bent; dit houdt ook in: verlangen naar vrijheid, onafhankelijkheid, verlangen een eigen individu te zijn, en zelfwaardering voor wat je in dit opzicht al hebt bereik. Vervolgens is er de behoefte aan waardering door anderen; d.w.z.: respect, aanvaarding, erkenning als persoon, erkenning op grond van kwaliteiten, verwerven van een bepaalde status, een ‘eigen plaats’ in de groep op grond van wie je bent.

Waardering voor jezelf (zelfrespect, zelfvertrouwen) is de basis voor het kunnen geven van waardering aan anderen. Wanneer dit aanwezig is kan men zich verder ontwikkelen naar zelfverwezenlijking. Dat is: het verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Onze potentiële mogelijkheden zijn groot.

Dus wanneer aan de primaire behoeften is voldaan zullen we pas echt toekomen aan de volledige ontplooiing van ons zelf. Er zijn dan geen angsten meer die ons belemmeren. We voelen ons niet meer beknot door onze strijd om een plaats in de groep. We voelen ons vrij van angst, en vrij van de waardering of beoordeling van anderen. Op basis van het bereikte zelfvertrouwen komen we toe om te realiseren wat in ons is, zonder belemmeringen van binnen (in onszelf) of van buitenaf. Het is het niveau van de vrije zelfontplooiing.

De tekening van de piramide…

In de piramide hierboven zie je pijltjes en donker gekleurde kanten. De pijlen betekenen:
– naar binnen toegericht, dit wil je in jezelf ontwikkelen
– naar buiten toegericht, dit ontwikkel je door de ervaringen op dat level te delen met anderen
– de pijl onderaan wijst naar het midden, dit ontwikkel je door zowel het een als het ander te doen.

De donkere vlakken geven aan wat voor R. het meest belangrijk is in dit leven. Je ziet dat ze is gekomen om op alle drie de gebieden haar wijsheid met anderen te delen. Anderen te begeleiden naar een hoger bewustzijn en daardoor voor zichzelf de mogelijkheid creeëren om nog dieper in het leven duiken.
De donkere vlakken geven de kwaliteiten en gaven aan die al in je zitten maar in andere levens nog niet voldoende zijn ontwikkeld. In dit leven is het de bedoeling hier de meeste aandacht aan te schenken. Vaak gebeurt dat automatisch omdat je Ziel situaties aantrekt waarin deze aspecten het beste ontwikkeld kunnen worden.

Zolang men nog energie nodig heeft voor de strijd om het bestaan, heeft men zijn of haar energie niet vrij beschikbaar om te besteden aan het beschikbare potentieel, aan de kwaliteiten of gaven.

Iedereen werkt aan elk niveau, terwijl er toch één gebied dominant kan zijn. Ook een schoonmaker, die voornamelijk op aards niveau zijn dagelijks werk verricht, wil zijn kwaliteiten ontplooien. Zijn werk zal hij echter doen om andere behoeften te bevredigen, namelijk die op de eerste trede, geld verdienen. In het schoonmaken liggen immers niet zoveel geestelijke en emotionele ontplooiingsmogelijkheden. Waarschijnlijk heeft hij een hobby waar hij heel goed in is, of heeft hij de behoefte om de beste vader van de wereld te worden. En ook de topmanager die voornamelijk bezig is met strategische beslissingen en beleid kan in een situatie komen waarin hij terug moet naar leven in het aardse niveau. Of de vrouw die door haar man de deur is uitgezet. Zij moet van familie of naar vrienden zwerven tot ze weer een eigen huis heeft gevonden. De behoefte aan orde eist dan veel aandacht.

Oude Zielen

Wanneer ik mijn piramide teken dan is het onderste level helemaal ingevuld (zwart gemaakt). Het tweede level is voor 2/3 donker naar buiten toegericht. Het bovenste level is leeg! Wat betekent dat? Het lege derde level duidt er op dat ik vele leerervaringen, ofwel wijsheid, op het geestelijk en spirituele vlak heb meegenomen naar dit leven. Het is een gebied dat in dit leven zich vanzelf verder zal ontwikkelen, het behoeft geen extra aandacht.

Heel duidelijk is dat het aardse level veel aandacht vraagt. Dit level is mijn gezondheid, eigenwaarde, het financiële plaatje, voldoening in het werk, etc. Vanaf mijn geboorte heeft mijn gezondheid veel aandacht gevraagd. Geboren met een zuurstof tekort, waardoor de lever en de longen al meteen een klap hebben gekregen. Elk jaar lag ik wel een of meerdere keren in het ziekenhuis en de aandacht voor mijn gezondheid is tot op heden nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor is tegelijkertijd mijn kennis op het gebied van gezondheid sterk ontwikkeld.

Mijn helderziendheid brengt mee dat ik heel bewust met beide voeten op de grond moet blijven staan. Ook dat zie je in het totaal ingevulde onderste level Soms heb ik de neiging liever in andere dimensies te blijven, waardoor ik onbegrijpbaar en ongrijpbaar wordt voor de ander.

Wat het ontwikkelen qua skills betreffende mijn werkzaamheden heb ik in dit leven alles gedaan zoals in de piramide wordt aangeduid. Wat het onderste level betreft: het leiden van twee supermarkten op jonge leeftijd, vanaf mijn 27ste ben ik zelfstandig verder gegaan als belastingconsulent, verzekerings- en financieringskantoor, begeleiden van bedrijven, etc. etc. Ook het tweede level is in dit leven genoeg ingevuld: het persoonlijk, emotioneel, sociaal, spiritueel begeleiden van mensen. Zowel door opleidingen hierin te geven als individuele consulten, Radio Merlijn, de Transformatie Academie, etc., etc.

Wanneer in je jeugd de basisbehoeften zijn vervuld, goede voeding, een veilig thuis, etc. en er toch weinig aandacht en liefde was, dan is de oudere Ziel in staat zichzelf door eigen ervaringen in deze behoefte te voorzien. Immers hun Zielen ontwikkeling is verder dan die van jonge Zielen. Vandaar dat ze, zonder dat in hun jeugd liefde of veiligheid werd geboden nauwelijks moeite hebben om zichzelf in de hogere niveaus te ontwikkelen. De zogenaamde selfmade mensen zijn per definitie oudere Zielen.

Vrede op Aarde

Wij mensen zijn niet alleen verschillend van aard, maar ook waarvoor we hier op aarde zijn gekomen kan totaal anders zijn. Vaak merk ik dat men verlangt van de geliefde, het kind, de ouder of vriend dat zij op dezelfde wijze in het leven staan. Ergens weten zij dat dit onmogelijk is, maar toch blijft er een verlangen van…
Ons karakter, ons Levenspad, onze leerervaringen, etc. heeft te maken met zoveel aspecten: Hoe was je jeugd? Wat heb je aan levenservaringen of littekens in je Ziel meegenomen uit vorige levens? Ben je een oude of een jongere Ziel? Ben je daardoor een denker of een doener? Wat is je levensmissie, hoe is de levensenergie van dit moment? En zo zijn er nog zoveel meer verschillen mogelijk.

Het is ook vaak geen onwil dat iemand geen liefde kan geven, het is eerder onmacht. Het is geen onwil dat iemand je niet begrijpt, het is het niet kunnen begrijpen. Het is niet dat iemand je kwetst, de woorden die zijn gekozen komen voort uit het ‘niet weten’. Het is nimmer de bedoeling iemand moedwillig pijn te doen, het komt voort uit onbewuste handelingen of gedachten.

Wanneer men zich bewust is dat niemand in oorsprong kwaadwillend is, ook de moordenaars, de dieven, etc. niet, dan zou men geen vernietigend oordeel naar de ander hebben. Ik zeg niet dat moorden of kwaad doen goed is, ik vraag je alleen maar te begrijpen dat wanneer we anderen veroordelen er nimmer vrede zal zijn. Niet in jezelf, niet in de wereld.

Veroordeel nimmer jezelf en ook de ander niet. Heb je je niet begrepen gevoeld in je jeugd, zijn jouw basisbehoeften naar jouw mening niet genoeg ingevuld, voedt dan jezelf op in Liefde en Rust. De beroemde drie R’s zijn daarbij erg belangrijk: Rust, Regelmaat en Reinheid.
Rust en regelmaat zijn waarschijnlijk vanzelfsprekend. Reinheid is niet alleen hygiëne, het zijn ook zuivere gedachten, vanuit zuiverheid handelen en sereniteit.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn !
En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

Gewijzigd op 11/05/2017

Reageren is niet mogelijk.