Huna Wijsheid verder uitgelegd…

Eén van de Huna principes zegt: Energie volgt Aandacht en Aandacht volgt Energie. Dat is bij alle drie de Zelven zo. Waar je aandacht naar toe gaat, dat gebruik je! Zie mijn vorige blog hierover.

Hoe bleef de Huna Code zo lang geheim voor de wereld?

In de eilanden van de Stille Oceaan zijn tien verschillende dialecten van de Polynesische taal vertegenwoordigd in Nieuw-Zeeland, Hawaii, Tahiti, Samoa en op de kleinere eilanden van de Stille Oceaan. Vanwege de afgelegen ligging van deze eilanden waren de bewoners in staat om hun Huna Code te behouden. In de laatste tweeduizend jaar zijn ze vrij gebleven van de invloed van andere overtuigingen.

Toch was er iets wat de missionarissen die in 1820 in Hawaii aankwamen om het geloof te verkondigen niet konden begrijpen. De inboorlingen (zoals de missionarissen hen noemden) kenden alle verhalen uit het Oude Testament, maar wisten niets van het Nieuwe Testament. Wanneer er voor hen eerdere ontdekkingsreizigers zouden zijn geweest dan hadden deze zeker van Jezus en zijn apostelen verteld.

Het kan niet anders dan dat de Huna mensen zich al ver voor onze jaartelling op de Polynesische eilanden hebben gevestigd. Nog voordat het Nieuwe Testament en de vier evangeliën zijn geschreven. De Huna mensen kenden namelijk alle belangrijke verhalen van het Oude Testament. Het verhaal van de schepping, van Adam en Eva, evenals van het Hof van Eden. Ze konden nauwkeurige details vertellen over de Ark van Noach, over de zondvloed en wisten zelfs van Jona en de walvis.
Het moesten de verhalen zijn die de Joden hebben verteld toen ze ongeveer 600 v.Chr. in gevangenschap werden gehouden in Chaldea – Zuid Babylonië. In geen enkele legende van de oude Hawaiiaanse legenden kan zelfs maar een spoor worden gevonden van het verhaal van Jezus, Maria of de kruisiging.

De Huna mensen dachten dat hun code overal bekend was

De Kahunas (de Healers) waren genezers, zij konden gebroken botten in een handomdraai genezen. Ook waren ze in staat om in de toekomst te kijken. Toen de zendelingen de Huna mensen vertelden over Jezus en de wonderen die hij verrichtte waren ze hiervan diep onder de indruk. Ze namen op dat moment vanzelfsprekend aan dat de christenen alles over de Huna Code wisten. Maar al gauw bleek dat de artsen die met de zendelingen waren meegekomen niet zo gemakkelijk zieken konden genezen als de Kahuna genezers. Helaas kwam men daar te laat achter. Inmiddels hadden de missionarissen politieke invloed op de leiders gekregen en de Kahuna genezers werden verboden.

De jongere generatie, de dochters en de zonen, die normaal een initiatie zouden hebben gekregen, leerden de Huna Code in het geheim. Helaas konden zij de opleiding niet in de praktijk brengen. Doordat op een gegeven moment de oudere Kahunas gingen sterven, stierf bijna de oorspronkelijke Huna Code uit. Deze prachtige pure en door de eeuwen heen goed intact behouden Huna Code was bijna verloren gegaan.
De boodschap van de laatste Kahunas was echter: ‘Houdt het in het geheim verborgen, behoudt het in stilte. Verberg onze innerlijke wijsheid achter een masker. Degenen die in ‘ons huis’ worden geboren hebben het recht om de wijsheden te kennen van het ‘huis’. Degenen die niet behoren tot onze groep, hebben geen recht om te weten wat wij weten.”

Zo werd deze geheime kennis mondeling doorgegeven van generatie naar generatie. Uiteindelijk werd het schriftelijk vastgelegd en veilig opgeborgen. Maar hoe dat is gegaan vertel ik een volgende keer.

We gaan verder met de oorspronkelijke Huna Code

Eén van de Huna principes zegt: Energie volgt Aandacht en Aandacht volgt Energie. Dat is bij alle drie de Zelven zo. Waar je aandacht naar toe gaat, dat gebruik je!
Wat de drie Zelven zijn heb ik in mijn vorige blog uitgebreid toegelicht: https://www.daishadewijs.nl/inwijding-in-de-huna-code/).

Mijn vertaling heb ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke teksten gehouden. Het kan daarom zijn dat je het onderstaande een paar keer moet lezen om de essentie te begrijpen. Ik heb de teksten bewust niet in ‘eenvoudigere’ woorden of begrippen omgezet omdat dan de essentie verloren zou gaan.

De Huna Code kent vier werelden, vier dimensies ofwel vier energetische niveaus:

  1. de objectieve wereld

Iets is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen. Als er geen interpretatie bij nodig is. Als het een voor iedereen vaststaand feit is, dit staat tegenover subjectief. Het is neutraal, onpartijdig zijn. Wat uiteraard van wezenlijk belang is in de journalistiek en bij de rechtspraak.

De objectieve wereld heeft het Zelf, de Ziel, nodig om te bestaan

Men zegt wel eens: Ik zoek mezelf. Dat betekent het Zelf zoekt zich Zelf! Dat wordt wel een hele vreemde zoektocht: het Zelf staat buiten de tijd, buiten ruimte, buiten de objectieve (zichtbare) wereld. Als je je Zelf zoekt, zal je nimmer je Zelf vinden. Zoeken is een actie die buiten jezelf plaatsvindt.

Het Zelf, de Ziel, kan zichzelf niet vinden buiten de tijd. (Buiten de tijd = eeuwig, zoals God buiten de tijd is, ofwel eeuwig.). In de eeuwigheid is niets te vinden in de vorm van een herkenbaar object, dat bestaat daar niet. Alles wat is, is daar het totale Zelf. Er is  daarom geen apart stukje zelf wat het totale Zelf kan vinden, omdat alles daar Zelf is.

Zodra het Zelf iets anders zou vinden, treft het Zelf een situatie van dualiteit aan, waar een ik en een ander of iets anders bestaat. Wanneer het Zelf op zoek gaat naar zichzelf kan het alleen ‘zaken’ vinden in de objectieve wereld. En geen van die zaken is de essentie ofwel het Zelf zelf. Objecten zitten gevangen in ruimte en tijd. Zij komen op en vergaan weer. En wat nog belangrijker is, zij hebben geen autonoom (op zichzelf staand) bestaan.

Zonder het Zelf zijn er geen objecten, is er geen objectieve wereld. Maar zonder een objectieve wereld is er geen weten van het Zijn of het Zelf. Zelf en de objectieve wereld zijn één. Het Zelf heeft de objectieve wereld nodig om zichzelf te kennen en te herkennen.
De Geest, de Ziel, van het Zelf is het Universum. Het Zelf denkt niet. Alle denken en creatie vindt plaats via de objectieve wereld en alleen op Dit Moment.

De wereld van ruimte en tijd is feitelijk een illusie, wat Nu is bestaat alleen Nu. Het verhaal, de volgorde, toekomst en verleden, de doelen, zij allemaal bestaan louter dankzij gedachten, in de vorm van herinneringen en verwachtingen en de keten van tijd die op die manier wordt geschapen. Daar waar wij onszelf als mens tegenkomen. Maar alle denken en alle kennis bestaan louter bij gratie van de bron, het Zelf. En omdat het Zelf Eén is, zijn Zelf en Objectieve Wereld ook Eén.
Dus elk object (van denken en voelen naar de materiële objecten) is ook het Zelf zelf. Maar het object is niet de echte waarheid, de echte werkelijkheid. Het bestaat niet zonder het Zelf. Het is het Zelf in actie, in dualiteit. De waarheid ben je dus zelf, wat eigenlijk Zelf is.

Je zal je Zelf, je Ziel, nooit vinden, want het Zelf is onvindbaar, aanwezig maar niet in Ruimte en Tijd. Het is afwezig omdat het niet door ons – zichZelf – te vinden is. Je bent, maar je bestaat niet in objectieve zin. Je Zelf, je Ziel, is geen ding, is geen mens, er is alleen bewustzijn.
Elke beweging in het zoeken naar het Zelf, naar de Ziel – in welke richting dan ook – is daarom zinloos. Alleen dit besef, wanneer het tot in je hele wezen is doorgedrongen, kan de illusie van jouw bestaan doorbreken. En wanneer dit gebeurt ben je je Zelf.

  1. de subjectieve wereld

Subjectiviteit houdt het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu in. Betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak. Dit is het tegenovergestelde van objectiviteit. Zo wordt bijvoorbeeld iets wat men uit eigen ervaring heeft meegemaakt als subjectieve ervaring aangemerkt. Dit is vooral als er anderen zijn die onder dezelfde omstandigheden niet hetzelfde hebben ervaren.

Ook wanneer een aantal mensen iets heeft waargenomen of heeft ervaren dat niet door andere mensen kan worden waargenomen (bijvoorbeeld een UFO of het zien van een engel) wordt als een subjectieve ervaring beschouwd. Waarheid en subjectiviteit zijn dus niet per definitie tegenstrijdig aan elkaar. 

  1. de symbolische wereld

De symbolische wereld neem je waar met je zintuigen. Een dier kan je symbolisch een boodschap brengen. Een wit veertje kan voor jou een boodschap van een overleden dierbare betekenen. Bepaalde muziek kan voor jou een bijzondere betekenis hebben. Wanneer je droomt kunnen de symbolen jouw aanwijzingen geven of voor iets waarschuwen. Een sieraad kan voor jou een symbolische waarde hebben.
Het is de wereld van de Spirits, de Engelen, de Voorouders, van de dierbare overledenen, etc.

N. mailde me nadat we afgelopen dinsdag 4 december een eigen Familie Opstelling hadden gemaakt, het volgende:
‘Toen we vanmorgen vroeg het licht aanstaken in de woonkamer, fladderde er ineens een koolmeesje boven onze hoofden. Op dat ogenblik stonden er nog geen ramen of deuren open, dus hoe het binnengekomen was is een raadsel. Het fladderde een poosje in de hoogte rond om hier en daar even te gaan zitten, maar was blijkbaar helemaal niet in paniek.

Mijn man en ik spraken af dat wanneer het licht was buiten, we alle gordijnen en ramen zouden openen zodat ze makkelijk naar buiten zou kunnen vliegen. En op het ogenblik dat we de gordijnen begonnen te openen en de ramen wilden openzetten, was het nergens meer te bekennen! Overal onder en achter gekeken… weg! Niet meer te vinden! En voor de rest van de dag ook niet meer opgedaagd. We weten dus niet hoe ze binnenkwam, net zomin als hoe ze buiten raakte.’

Tijdens het maken van de opstelling had N. contact gemaakt met dierbare overledenen. Op deze wijze kwam een dierbare haar verzekeren dat het contact op prijs werd gesteld. 

  1. de holistische wereld

De essentie van holisme is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Eenieder is een deel van het geheel, alles staat in verbinding met elkaar. Met een holistisch bewustzijn beschouwt men de ander (mens, dier, plant of voorwerp) als de andere Ik. De afgescheidenheid is een illusie, gecreëerd door ons denken.
Holistisch Bewustzijn is het bewust zijn dat je één geheel bent met alles en met iedereen. Alles wat je jezelf aan doet, doe je ook de ander aan. Alles wat er gebeurt op aarde, dus ook in jouw leven, bestaat uit positief en negatief. Wanneer er ergens iets vreselijks gebeurt op de wereld, heeft dat positieve gevolgen voor iets anders in de wereld. Als er iets vreselijks gebeurt in jouw leven, dan heeft dat positieve gevolgen voor jou.

Jezus zei: Gij zijt Goden

De vier werelden bestaan niet afzonderlijk, ze zijn net zo één als de drie Zelven: het Lagere Zelf, dat ons lichaam en ons onbewuste vertegenwoordigt; het Midden Zelf, ofwel ons bewuste en het Hogere Zelf, ons bovenbewuste ofwel het superieure bewustzijn. Deze drie Zelven vormen onze Ziel, ons échte Zelf, hier de objectieve wereld genoemd.

Onze Ziel, het Goddelijke is het Scheppende. Of zoals Jezus zei: ‘Gij zijt Goden’. De Ziel die neutraal is, zonder oordeel, heeft geen mening over wat dan ook, leeft eeuwig. Onze Ziel, waarvan men denkt dat deze tijdens de zwangerschap in een lichaam is ‘gekropen’, creëert ons Zelf.

Heeft vanaf het eerste moment, al tijdens de bevruchting, ons gecreëerd. Ofwel de materie, je lichaam, vormt zich naar de energie, de Ziel. Wetenschappers kennen het proces van het ontstaan van de mens, maar spreken nog steeds over een wonder. Je kunt dan misschien wel het proces kennen en volgen, maar wie of wat dat proces in essentie in werking zet weet men nog steeds niet. Het is ons Zelf, onze Ziel !

De subjectieve wereld maakt ons tot de mens die we zijn, met een mening, vaak een oordeel over onszelf, of over een ander of iets anders. Hierdoor willen we ons (onbewust) onderscheiden van anderen. Het maakt dat de wereld tot een grote kleurrijke wereld wordt.

In de symbolische wereld krijgen we – vaak onbewust – richtingaanwijzers hoe verder te gaan. Of boodschappen vanuit een andere dimensie die ons iets kunnen bevestigen, op nieuwe gedachten kunnen brengen of nieuwe inzichten geven.

Het ons bewust zijn van de holistische wereld helpt ons om te nivelleren, neutraal en flexibel te worden. Om zo het gelukkig zijn hier op aarde te bemachtigen. En te genieten van dat we bestaan!

‘Je zegt niet, vergeef me alsjeblieft tegen het Universum,
omdat het Universum het nodig zou hebben om het van jou te horen.
Je zegt het, omdat jij het nodig hebt om het te horen.’
Dr. Hew Len

Volgende week vertel ik over de belangrijke en openbarende principes van de Huna Code!

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 06/12/2018

Reageren is niet mogelijk.