Liefde schept Liefde

Mens sta op, jouw Liefde verandert de wereld!

Iedereen – bijna iedereen – op aarde verlangt naar een wereld van vrede. Om vrede te bereiken moet je geweld niet met geweld bestrijden, zoals nu gaande is. Geweld trekt juist geweld aan. Net zoals Liefde liefde aantrekt.

James W. Prescott zei in 1975 reeds: Tenzij de oorzaken van geweld geïsoleerd en aangepakt worden, zullen we blijven leven in een wereld vol angst en vrees. Helaas, geweld wordt vaak gezien als een oplossing voor geweld. Veel wetsdienaren zien de strategie van het harde ingrijpen als de beste methode om misdaad te bestrijden. Gevangenneming, onze gebruikelijke manier om met misdaad om te gaan, zal het probleem niet oplossen. De oorzaak van het geweld ligt in ons waardensysteem en in de manier waarop we onze kinderen en jeugdigen opvoeden.
Lijfstraffen, gewelddadige films en televisieprogramma’s leren onze kinderen dat lichamelijk geweld normaal is. Maar deze vroege ervaringen zijn niet de enige, of zelfs maar de belangrijkste, bron van gewelddadig gedrag. Recent onderzoek ondersteunt het idee dat de ontbering van lichamelijke lustgevoelens het hoofdingrediënt is voor het ontstaan van agressiviteit.

En hij gaat verder: Als ontwikkelings neuropsycholoog heb ik uitgebreid de merkwaardige relatie tussen geweld en plezier bestudeerd. Ik ben er nu van overtuigd dat de hoofdoorzaak van geweld ligt in de ontbering van lichamelijk zintuiglijk genot. Culturen waar men kwistig is met betrekking tot het knuffelen van de kinderen vertonen nauwelijks neiging tot geweld. Zelfs samenlevingen waarin kinderen niet worden geknuffeld brengen niet-geweldadige volwassenen voor, mits de seksuele activiteit bij de volwassenen niet wordt onderdrukt.

Zoek je Geluk of Geweld?

De wisselwerking tussen genot en geweld is veelzeggend, omdat bepaalde zintuiglijke gewaarwordingen tijdens de vormende periode van de ontwikkeling van een persoon een neuropsychologische aanleg voor geweldzoekend of genotzoekend gedrag zullen creëren. Ik ben ervan overtuigd dat verschillende abnormale sociale en emotionele gedragsvormen die het resultaat zijn van wat psychologen ‘moederlijk-sociale’ ontbering noemen, dat wil zeggen een gebrek aan tedere en liefdevolle aandacht, in feite veroorzaakt worden door een unieke vorm van zintuiglijke ontbering: somatosensorische ontbering.

Geweld schept Geweld en Liefde schept Liefde.

In de term somatosensorisch zit het Griekse woord voor ‘lichaam’ (soma). Ze refereert aan de sensaties van aanraking en beweging van het lichaam – anders dan de zintuigen voor licht, gehoor, reuk en smaak. Ik geloof dat de ontbering van lichaamsaanraking, lichamelijk contact en de beweging van het lichaam, de hoofdreden is voor een aantal emotionele storingen zoals depressie en autistisch gedrag, hyperactiviteit, seksuele afwijkingen, drugsgebruik, geweld en agressie.

Prescott gelooft dat culturen die tot geweld geneigd zijn bestaan uit individuen die beroofd zijn geweest van lichamelijke geneugten.
Tevens concludeert hij dat waar het knuffelen wordt aangemoedigd misdaad minder voorkomt. In culturen waar het uiten van lichamelijke affectie wordt tegengaan ‘vindt men een neiging tot slavernij, frequent doden, martelen en verminken van vijanden en de overtuiging dat de vrouw inferieur is’.

Prescott, de neuropsycholoog stelt dat de grootste bedreiging voor de wereldvrede komt van landen die het verst gaan in het benemen van de vrijheid van kinderen en in het onderdrukken van seksuele affectie en vrouwelijke seksualiteit.
Hoe is dat bij jou? Laat je je kind(eren) vrij, laat je je innerlijk kind vrij? Onderdruk je je seksualiteit? Heb je jezelf lief? Knuffel je jezelf of de ander?

Volgens het Tibetaans Boeddhisme

In het Tibetaans Boeddhisme wordt het verheerlijken van geweld als erger gezien dan het feitelijk plegen van geweld. Dit omdat het verheerlijken, het prijzen van heldenmoed e.d. anderen aanzet tot geweld en daarom van het juiste pad (van liefde) afhoudt. Volgens de Tibetaans Boeddhisten is het anderen aanzetten tot verkeerde daden slechter voor het karma als het zelf plegen van een verkeerde daad.
Dit belooft niet veel goeds voor de huidige wereldleiders en al diegenen welke meedoen aan de verering van ‘de helden van het vaderland’.

Liefde is een spontaan gebeuren!

Volgens de Tibetanen kan geweld nooit liefde scheppen. Eigenlijk is het heel simpel: Geweld schept geweld en liefde schept liefde. Strijden voor de vrede is onzin. Daarom als je een liefdevollere samenleving wilt, begin dan met het scheppen van liefde in je omgeving.

Hebt uw naaste Lief…

Michael Barnett, een grote Leermeester, laat ik nu aan het woord: De meeste mensen in onze Westerse wereld zijn opgegroeid in de religie waarvan Jezus van Nazareth de stichter was. Veel mensen zijn deze traditie ontgroeid en hebben voor een nieuwe traditie gekozen, maar men kan er niet zo makkelijk aan ontsnappen.
Christus kan geherinterpreteerd worden. De christelijke religie die ontstaan is, is gebaseerd op een bepaalde interpretatie van wat ook al een interpretatie was, we weten immers niet zeker wat Jezus werkelijk heeft gezegd. Het evangelie werd door anderen geschreven en vaak pas na zijn dood.

Wat ons vooral werd geleerd op school, was dat ‘Christus gestorven is voor onze zonden’. Dat door het lijden tijdens zijn leven, en zijn kruisiging, hij op een of andere wijze al het lijden van de mensheid op zich nam – het lijden dat we, door onze zonden, zouden gaan ervaren in de hel. Deze interpretatie heeft me nooit erg aangesproken en trouwens nog steeds niet.

Een meer spirituele interpretatie is dat de boodschap van Jezus eenvoudig is en kan worden samengevat in één woord: Liefde. Afgezien van zijn talrijke uitspraken, zoals ‘uw naaste liefhebben zoals uzelf’ predikte hij méér dan liefde. Hij wás Liefde. Verzadigd in het Goddelijke, als de zoon van God of minstens een boodschapper van God, hield hij ook van Gods kinderen omdat God heel zijn schepping liefheeft.
Dus zelfs toen hij als een razende tekeer ging en tafels omvergooide in de synagoge demonstreerde hij liefde en leefde hij in liefde. Dit is dus een andere wijze om de boodschap te interpreteren die Jezus Christus tweeduizend jaar geleden naar de aarde bracht.

Maar dit is voor mij niet de boodschap.
Ik kan liefde herkennen en waarderen, maar niemand anders kan mij liefde leren.

Ik kan iemand anders ook niet leren lief te hebben.
Liefde is iets dat oprijst uit ons binnenste, het is een spontaan gebeuren.

Eigenlijk is het altijd een bijproduct van een zijnstoestand die bereikt is. Volgens mij kan je liefde niet nastreven. De liefde die Jezus in praktijk bracht is een liefde die alleen uit een toestand kan voortkomen die een ander groot leraar onderwees, de Boeddha, en dat was de toestand van leeg-zijn.

Liefde is Leegte…

Waarachtige Liefde die universeel is en onafhankelijk van de reacties van anderen erop. Welke reactie het ook zou kunnen zijn: gewaardeerd, verworpen, aanvaard, bewonderd, gehaat, afgewezen, weggetrapt. Die liefde is een energiebeweging van iemand die zich heeft verenigd met het Goddelijke. Daar Jezus een boodschapper was van het Goddelijke is dit de liefde die Jezus leefde. En die kan alleen voortkomen uit leegte.
Dus liefde als een voorschrift, voor diegenen die nog niet in de leegte zijn, is enkel een keurslijf, brengt alleen spanning, een ideaal, een streven, en is onnatuurlijk. Daarom heeft liefde nooit deel uitgemaakt van mijn directe lering.

Liefde is een zeer belangrijke afronding van mijn leer: eerst authenticiteit, vervolgens leegte en dan liefde. Maar wel in die volgorde. Wat ik gelezen heb van Jezus, en dat is heel wat, interpreteer ik niet in de termen van een leer van liefde. Voor mij is zijn leer dezelfde als die van mijn eigen leraar, Rajneesh. Voor mij is in beiden de identieke lering aanwezig.

Die leer is de leer van waarachtigheid, authentiek zijn, een samenkomen van de persoon en het leven. Niemand begreep Jezus echt, zelfs zijn discipelen begrepen hem niet. Hij was dikwijls in conflict met hen, hij bekritiseerde en berispte hen omdat ze slapend waren. Terwijl hij tegelijk liefdevol, helend, gevend en verlichtend was, deelde hij ook klappen uit. En die totale authenticiteit dreef hem naar het kruis.

Jezus kon onmogelijk iets doen om het lot dat hem toekwam te ontlopen. Het leek alsof hij wist wat er ging gebeuren: hij vertelde zijn discipelen dat één van hen hem zou verraden. Het was duidelijk voor hem dat dit moest gebeuren, dat zijn leer voltooid zou worden door zijn persoonlijke kruisiging. Hij wist het. Omdat hij het wist, had hij stappen kunnen ondernemen om aan zijn noodlot te ontsnappen. Maar hij kon het niet. Hij moest zijn lot vervullen, hetgeen hetzelfde is als je leven op een authentieke manier leven.

Eerst authenticiteit, vervolgens leegte en dan liefde!

Authenticiteit zegt: ‘Laat je idealen, je doelen voor wat ze zijn. Laat hoe je zou willen zijn, wat de toekomst ook mag brengen, verlicht worden of een Boeddha zijn, voor wat het is. Wat is jouw waarheid op dít moment?’

Wat wordt er bedoeld met ‘leegte’. Het woord leegte heeft in het dagelijks taalgebruik een overwegend negatieve betekenis. Het duidt meestal op het ontbreken van iets, een afwezig zijn, een bepaald gebrek. Wie zich leeg voelt, voelt zich niet goed; het ontbreekt dan aan levenslust, en er is vaak ook het gevoel dat het allemaal maar weinig zin heeft. Het kan ook een aanwijzing zijn dat men leidt aan uitputting. Wie zich leeg voelt is moe en geneigd tot somberheid.

Het woord leegte komt uit het Boeddhisme, het is een vertaling van het woord Shunyata. Leegte betekent: verbondenheid, openheid, bevrijding. Het speelt een sleutelrol in het begrijpen waarom een hoger bewustzijn mogelijk is, wat het ons doet ontdekken en hoe daardoor ons gevoel van identiteit radicaal verandert.

Wie wij zijn en hoe we ons gedragen wordt altijd mede bepaald door de relaties die we met anderen om ons heen hebben en de wereld waarin wij ons bevinden. Ook de manier waarop we betekenis geven aan de wereld, en hoe we haar en onszelf begrijpen wordt sterk gevormd door de ons omringende cultuur. Die is niet fysiek zichtbaar, maar speelt wel een belangrijke rol in ons vermogen ons met anderen te verstaan.

Alles is energie

Leegte is dat ieder ding, ieder object in werkelijkheid niets anders dan bewustzijn is. Alles, of het nu fysiek of mentaal is, is in essentie geen materie, maar energie! Ieder mens, elk dier, alles in de natuur, alle materie bestaat in essentie uit energie.

Wanneer je zo naar alles kijkt, ervaart, of behandelt dat op aarde en in het universum leeft, en er vanuit een hoger bewustzijn op reageert zal er altijd een subtiel geluksgevoel in je aanwezig zijn. Leegte is zeker niet somber makend of negatief, maar juist positief en open. Het is de herkenning dat iedere ervaring die we van de wereld hebben een ervaring van en in bewustzijn is. Je zou het neutraliteit kunnen noemen, maar het is zelfs meer dan dat. Beter is: het is zoals het is.

Terug naar de Liefde, je kunt pas echt onvoorwaardelijke Liefde geven c.q. Zijn wanneer je authentiek, ofwel waarachtig bent. Liefde hebben we allemaal in ons, maar ik heb het nu over onvoorwaardelijke liefde. Liefde waar je niets voor terug hoeft te hebben. Liefde die afgewezen mag en kan worden. Liefde die als boosheid, kritiek of afwijzing wordt ervaren door de ander. Zelfs dan resoneert onvoorwaardelijke Liefde op een gegeven moment als de ander eraan toe is om het te ontvangen.
Terwijl Liefde die niet onvoorwaardelijk is vaak verloren gaat, niet ontvangen kan worden omdat er iets voor terug wordt verlangd, en vaak zelfs geëist.

Wat is de moraal van dit verhaal?

Knuffel, heb Lief, Raak aan, heb Liefdevolle seks, Aai jezelf en de ander, Wees Lief voor jezelf. Ontvang de Liefde van de ander, in welke vorm deze ook aan je wordt gegeven. Zie de essentie in plaats van de vorm. Groei naar een Hoger Bewustzijn. Leef vanuit je Innerlijke God.

Kortom: maak jezelf leeg, geen (voor)oordelen, zoek het Geluk in jezelf. En weet dat alles dat in je leven gebeurd is, omdat je daarvoor hier op aarde kwam. Dus maak er het beste van, zelfs als het er hopeloos uitziet. Heb geen verwachtingen, dan word je nimmer teleurgesteld.

Volgende week laat ik Michael Barnett verder aan het woord over hoe je authenticiteit kunt bereiken.

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 20/02/2020

Reageren is niet mogelijk.