Familie Patronen Herkennen & Doorbreken

Het Lot

In iedere familie komt het voor: bepaalde patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Patronen, waardoor soms grote problemen onderling en/of innerlijk in jezelf ontstaan. Hoe ontstaan ze en wat brengen ze teweeg?

Treft iemand in de familie of in de kring een bepaald lot, dan werkt dat direct door op de overige familieleden. Meestal wordt hierop gereageerd door verder te leven alsof er niets is gebeurd, de gebeurtenis zover mogelijk achter zich latend. Daarmee wordt de gebeurtenis of de persoon waarom het gaat vergeten of geïsoleerd, waardoor juist nóg grotere moeilijkheden kunnen ontstaan. Met name in de latere generaties.

Het leven van kinderen of mensen die daarna komen worden dan verbonden met dit lot. Je geeft namelijk alles door aan degene die na jou komt. De natuurlijke energiestroom is van eerst naar later, ofwel van hoog naar laag.

Het wegstoppen van verdriet, het niet oplossen van problemen, zijn de oorzaken dat deze moeilijkheden onbewust worden doorgegeven naar de volgende generatie. Uit liefde voor de familie kan een kind dan onbewust een last van een ander familielid op zich nemen.

Sterke saamhorigheid

In iedere familie is een sterke verbondenheid aanwezig. Deze verbondenheid, saamhorigheid, blijft bestaan ongeacht of de familieleden dat zelf ook zo ervaren. Dit wordt ook wel de ‘Familiegroep Ziel’ ofwel ‘het systeem’ genoemd. Het systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt dat niemand buitengesloten of vergeten wordt. In de therapeutische wereld komt men steeds meer tot de conclusie dat onze familie een zeer belangrijke rol speelt in hoe en wie we zijn.

Je familie is je wortels en je wortels geven de stevigheid in je leven aan. Onvoorwaardelijk je familie liefhebben maakt je tot een standvastig, wilskrachtig en liefdevolle persoon. Naar jezelf en daardoor ook naar anderen toe.

Onze relaties met onze partner, kinderen, ouders, collega’s, vrienden hebben grote invloed op ons. Een harmonieuze relatie stemt je vrolijk, geeft je een geluksgevoel. Een relatie met problemen voelt als een last. Vaak worden problemen in een relatie niet meteen aangepakt en opgelost, waardoor ze kunnen uitgroeien tot een probleem waarvan je niet meer weet hoe je tot een oplossing kunt komen. Het kan zelfs gebeuren dat je niet eens (meer) weet waardoor of wanneer het probleem is ontstaan.

Een relatie heb je met iedereen met wie je omgaat of bent omgegaan. Want ook al zie je de ander niet meer, zolang deze nog in je gedachten is, heb je nog steeds een relatie met die persoon!

Het gemeenschappelijke Lot

Eenieder wordt geboren in een bijzondere familie, volk, religie, cultuur en land. Dit ‘Lot’ kan je niet ontvluchten. Je kunt niets ontvluchten en als je dat toch doet word je afgesneden van je wortels. Dan kun je ziek worden, depressief of agressief, er kan zelfs zelfdoding uit voortkomen.

Wanneer je daaruit wilt ontsnappen, dan zal je eerst moeten erkennen dat je in iets groots bent geboren en weer teruggaan naar je oorsprong. Je behoort te allen tijde tot het ‘systeem’ waarin je bent geboren.

Het bij jou behorende systeem breidt zich uit als je gaat trouwen en als je gaat werken. Van alles dat je veracht of buitensluit in het bij jou behorende systeem, zal juist iemand anders in je leven die plaats gaan innemen!
Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, welke met problemen is verlopen, neemt een kind (of de latere partner) de plaats in van de vroegere man of vrouw.

Verzoening of vergelding?

Iedereen die tot je systeem behoort, heeft het recht om er op een gelijkwaardige wijze ertoe te behoren. Wanneer je je meer of beter voelt dan een ander in je systeem, sluit je energetisch deze persoon uit. Ook al zou je nog contact hebben met de persoon, de persoon zal zich buitengesloten voelen. Tegelijkertijd dat je deze persoon uitsluit, ben je er mee verstrikt geraakt en kan de uitsluiting voor jou en de ander ernstige gevolgen hebben!

Deze gevolgen kunnen verschillend zijn: eenzaamheid; altijd ziek zijn terwijl er geen aanwijsbare reden voor is; nimmer gelukkig zijn; etc. Of iemand anders in je vriendenkring of een collega neemt de plaats in van de ander, en sluit je buiten. Het gedrag zal in essentie hetzelfde zijn als jij doet naar de ander of de ander naar jou.

Een verzoening kan alleen tot stand komen wanneer je erkent dat iedereen verschillend is. Verzoening houdt namelijk in dat de personen mogen verschillen van jezelf. In vrede leven betekent de ander erkennen, en je erkend laten worden. Het houdt tegelijkertijd in dat de ander gelijkwaardig is aan jou en zo mag blijven. Dat is wat anders dan gelijkaardig, ofwel dat jij en de ander van gelijke aard moeten zijn.

Men benoemt de ander gelijkwaardig aan zichzelf. Onbewust wordt er dan toch gelijkaardig, van gelijke aard c.q. Zijn mee bedoeld. Gelijkaardig betekent dat we allemaal ‘van dezelfde soort’ zijn. En dat zijn we nimmer, we zijn allemaal unieke persoonlijkheden. Ieder heeft een eigen karakter, een eigen verleden, een eigen missie hier op aarde, enz.

de Universele Ziel

Pijnlijke ervaringen die men opdoet, ervaringen uit vorige levens, het verleden en het heden, worden opgeslagen in de Universele Ziel. Deze zullen altijd tot uiting komen in jou en je gedrag in je dagelijkse leven. Bovendien wordt het als een energetisch patroon opgeslagen in het gedrag van degenen die na jou komen. Uit liefde voor de familie kan men dus de pijn of het schuldgevoel met zich meedragen van andere familieleden. Meestal in de rechte lijn, maar soms ook in de horizontale lijn.

Voorbeeld: Al generaties lang kan er een volgend patroon zijn. Een krachtige moeder krijgt een dochter. De dochter past zich aan van wat de moeder wil en laat zich sturen door de moeder. Soms met innerlijk verzet, maar dit wordt niet geuit. De generatie daarna gebeurt het andersom, de dochter die nu moeder is laat zich overvleugelen door de dochter. Waardoor de dochter de moeder van de moeder wordt. En zo kan het generaties lang doorgaan.

Nog een paar voorbeelden: Hebben er in vorige generaties verkrachtingen of incest plaats gevonden, dan kan de nakomeling(en) moeite hebben met seks. Zelfs het gevoel hebben ooit te zijn verkracht, in dit of vorig leven.
Is er ooit een kind door ouders verbannen c.q. onterfd, dan zie je dat in de generaties daarna zich altijd iemand buitengesloten voelt. Het kan ook zijn dat deze persoon zichzelf buitensluit, ofwel breekt met de familie.
Komt er zelfmoord voor in de familie, dan kan dit worden doorgezet in de latere generaties. Zo ook bij mishandeling, etc.

Bij de geboorte van een zusje vraagt het broertje of ze niet teruggebracht kan worden. Ofwel vanaf de geboorte kan de broer de zus niet verdragen, en andersom. Dit patroon zal ooit in eerdere generaties zijn begonnen. Zelfs in de Bijbel komt het voor, het verhaal van Kaïn en Abel.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het ontstaan van een familiepatroon dat wordt doorgegeven aan de latere generaties.

Soms slaat het een generatie over…

Bijzondere gaven, zoals bijvoorbeeld helderziendheid, slaan meestal een generatie over. Hierdoor hebben grootmoeder en kleinkind een sterke band met elkaar. De moeder kan daar moeite mee hebben, immers zij had nimmer niet zo’n sterke band met haar eigen moeder. Daaruit ontstaat vaak dat het kind zich niet gewenst voelt door de moeder. Zelfs het gevoel kan hebben dat de moeder niet de eigen moeder is.

Ik heb het nu over moeder en dochter, dit kan natuurlijk ook vader en zoon zijn. Een vader vindt dat zijn zoon bestand moet zijn tegen de harde maatschappij. De gevoelige zoon mag geen emoties tonen, en niet over zijn gevoelens praten.
De zoon krijgt een kind en voedt deze geheel anders op. Hij bespreekt al zijn problemen met zijn kind, waardoor het kind het gevoel heeft geen kind te mogen zijn. Je begrijpt dat dit kind weer totaal anders met zijn of haar kind om zal gaan. En zo wordt een patroon van generatie op generatie doorgegeven.

Wat ook regelmatig voorkomt is dat een jonge Ziel een kind krijgt dat een oude Ziel is. En de oude Ziel krijgt een kind dat een jonge Ziel is. Dit familiepatroon is niet voor niets. De jonge Ziel leert de oude Ziel wat minder serieus te zijn, en meer spontaan van het leven te genieten. De oude Ziel begeleidt de jonge Ziel zodanig dat deze met een hoger bewustzijn naar een volgend leven kan gaan.

Abortus

Wanneer er ooit in vorige generaties abortus is gepleegd, kan het zijn dat een kind dat later wordt geboren zich nimmer thuis voelt in zichzelf. Bij een abortus is het kind weggenomen, desondanks is het niet weg. Het kan niet weg, want er is nooit afscheid genomen. In het Oosten zouden ze zeggen, dat dan de eerdere Ziel in de Ziel komt van de later geborene. Waardoor deze nooit zichzelf kan zijn. Dit kan ook het geval zijn als een eerder kindje sterft, en het kind dat later komt diezelfde naam krijgt.

Wanneer er geen afscheid is genomen, en dat deed men vroeger niet, voelt het kind zich verstoten of voelt het zich geofferd. Door afscheid te nemen van de baby en het een naam te geven erkent men het kind en geeft men het een plaats in zijn en/of haar hart. Het beste kun je via een ritueel de baby – in gedachten – nog even bij je houden en laat het dan in liefde gaan. De schuld is voorbij, en degene die de plek had ingenomen van het abortus-kindje heeft een eigen leven gekregen.

Na enige tijd moet schuld sowieso voorbij zijn om het familiepatroon te doorbreken. Wanneer men schuld erkent, heeft de baby de mogelijkheid om weg te gaan. Niet erkende schuld wordt steeds groter en gaat op den duur problemen geven. Of bij de moeder zelf of bij een kind dat later wordt geboren. Denk bij schuld niet in termen van schuld waar straf van buitenaf op volgt. Schuld erkennen is eerder het erkennen dat een actie van jou gevolgen heeft gehad voor iemand anders. En door dit te erkennen kan zowel jij als de ander weer verder.

Moord of zelfdoding

Kwam in vorige generaties depressiviteit voor, of heeft iemand een moord gepleegd, dan kan het zijn dat een nakomeling regelmatig denkt: ‘was ik maar dood’. Het kan zelfs zo zijn, dat men op een gegeven moment zelfdoding pleegt om de depressieve voorouder te verlossen van de depressiviteit. Of bij moord om zichzelf op te offeren ter wille van degene die vermoord is. Maar weet, als je denkt aan de dood, dan verzuim je te leven. Je bent dan eigenlijk al gestorven. Het patroon van moordenaar kan daarom soms ook worden doorgegeven in de familielijn. Alleen in plaats van iemand anders te vermoorden, vermoord iemand zichzelf.

Het denken en/of zelfs maatregelen nemen om je van het leven te beroven, heeft op de eerste plaats te maken met dat er een energetisch familiepatroon is waar je onbewust het gevoel van hebt daar boete voor te moeten doen. En ten tweede dat jij hierdoor je leven leeft dat niet bij je karakter en/of missie past. Besef dit, en kijk wat je zou willen veranderen in jezelf, in je leven. Laat je in ieder geval helpen om dat daadwerkelijk te kunnen veranderen.

Willen helpen, plaatsvervangers, etc.

Wanneer iemand een drama maakt van zijn of haar leven betekent dat dat men indruk wil maken of de ander wil misleiden. Als iemand, waarmee je geen intense band hebt, je zonder enige aanleiding iets vreselijks vertelt, is de persoon uit op macht. Immers de persoon voert macht uit over jouw ontsteltenis c.q. schrik. Mocht je deze mensen gaan helpen, dan zal je ervaren dat zij jou gaan bewijzen dat zij niet te helpen zijn!

Wanneer je gewend bent om problemen te hebben, dan weet je meestal geen andere manier dan de moeilijke weg te kiezen. Er ontstaat een patroon van ruzie hebben met de mensen om je heen, en daarna weer met jezelf omdat je je rot voelt over wat er is gebeurd. Pas als je het gevecht met jezelf opgeeft, zal je iedereen weer kunnen aanvaarden en verwelkomen.

Zo zijn er nog andere familiepatronen, en wel de gevoelens die de plaatsvervangers laten zien. Ze zijn van de persoon die ze vertegenwoordigen, deze gevoelens zijn niet van henzelf.
Voorbeeld: Je ziet het regelmatig bij echtparen: de ene partner handelt in plaats van dat de ander handelt. De één zou willen handelen, doet het niet en de ander handelt zonder erbij na te denken in de plaats van de eerste.

Zo kan het ook bij ouder-kind het geval zijn. Het kind zou willen handelen en de ouder heeft het al gedaan voor dat het kind het kan doen. Dit patroon is soms zo vanzelfsprekend dat men niet in de gaten heeft dat wanneer je handelt voor de ander, je tegelijkertijd de ander afhankelijk maakt van jezelf. Of, zoals ik het meestal zeg: je pakt het leven van de ander af. Dit patroon ontstaat vaak uit liefde, je wilt niet dat de ander een vervelende ervaring heeft. Alleen horen deze ervaringen wel bij de ontwikkeling van het kind.

Hoe doorbreek je deze patronen die vaak generaties lang bestaan?

Vaak is het doorzien dát je in een patroon zit al een hele grote stap in het oplossen ervan. Een consult, of een 1 op 1 familieopstelling kan een hoop verlichting bieden. In een consult stem ik me af op jou, je ouders, eventuele broers en zussen, je eventuele partner en kinderen. Zo kan ik zien welk patroon er in jouw familie is dat jij eventueel op je hebt genomen.

Het erkennen van dat patroon is een eerste stap naar het doorbreken ervan. Je doorbreekt het dan niet alleen voor jouzelf en je nazaten, maar ook voor de familie in de horizontale lijn! De tweede stap is je continu ervan bewust te zijn, zodat je na enige tijd kunt zeggen: ik heb het in en met mezelf opgelost en daardoor het doorbroken zowel in verticale als horizontale lijn.
Heerlijk toch om te weten dat je het hebt opgelost voor je kinderen, kleinkinderen en/of andere familieleden! 

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Lees hier nog meer tips over het oplossen van negatieve patronen in je familie

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 11/06/2020

Reageren is niet mogelijk.