Voorspelling 2015

De voorspelling van Daisha voor 2016 staat op de website. Je kunt hem hier lezen!

een nieuwe wegHet jaar 2015 – het Jaar van Bezint eer ge Begint!

Diverse doofpotten worden geleegd, er komt veel aan het licht. Mooie beloften verblinden, ontnuchtering komt daarna.
Tot 2016 kunnen we een lichte economische groei verwachten.
2015 wordt voor velen het jaar van een nieuwe weg inslaan!
Het basisjaar van een cyclus waarin totaal nieuwe beroepen ontstaan en een start van de omwenteling naar menselijke maat. Voor pioniers een fantastisch jaar, de uitdagingen doen zich dagelijks aan. Voor doemdenkers ook een fantastisch jaar, want er blijkt heel wat ‘fout’ te gaan. Voor conservatieven geen leuk jaar, dit door de vele veranderingen die er zullen zijn. Het is niet alleen een nieuwe weg, ook een anders denken wordt van ieder verlangd. Ofwel het omdenken is heel hard nodig in 2015 !

Sleutelwoorden voor 2015:

 • Grote werkloosheid
 • Economie lichte groei, de mens verpaupert
 • Dreiging Derde Wereld Oorlog
 • Tweede Kamerverkiezingen
 • Ouderen ondervoed, meer mensen naar de voedselbank
 • Studenten komen in opstand
 • Rebellie onder tieners – Jeugd krijgt aandacht
 • Seksschandalen
 • ZZP’er worden c.q. zijn niet gunstig
 • Personal Gezondheid Coach

Het jaar 2015 is een opmerkelijk jaar! Enerzijds zien we grote ontwikkelingen, anderzijds lijkt het alsof we teruggaan naar de jaren 60/70. Er is veel in beweging en regelmatig reuring. Beweging en reuring op zowel fysiek, emotioneel en geestelijk gebied. Enerzijds heeft men er weer zin in, anderzijds zijn er de beperkte mogelijkheden om als persoon er echt tegenaan te gaan.

Mensen – het Sociale leven

Door alle maatregelen en wetten van de afgelopen jaren en de nieuwe van 2015 kreeg en krijgt de mens steeds minder aandacht. De economie groeit, de mens verpaupert.
Het jaar 2015 is voor veel mensen een jaar met grote veranderingen op diverse aspecten van het leven. Voor ieder weer verschillend: fysiek, emotioneel of psychisch. Nu is het leven zo, dat nooit iets hetzelfde blijft en alles telkens veranderd. In 2015 wordt echter onze moed, doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid behoorlijk op de proef gesteld.

oude-manOuderen en ondervoeding
Veel ouderen kunnen het in 2015 financieel niet meer redden en komen onder de armoede grens. Ze hebben niet genoeg inkomen om gezonde voeding te kunnen kopen. De maandelijkse lasten slokken hun lage inkomen bijna geheel op. Hierdoor wordt – vooral in de tweede helft van 2015 – een groot aantal ouderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ondervoeding.

Samenwonen
Door de kritieke financiële situatie van henzelf en de zorgelijke situatie van ouderen besluiten kinderen – eind 2015, begin 2016 – een of beide ouders in huis op te nemen. Samenwonen tussen jongeren wordt algemeen goed. Net zoals in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ontstaan er meerdere leef- en/of woongemeenschappen waar alles gezamenlijk wordt gedaan en kosten gedeeld.

Toename werkeloosheid
Door de groei van werkeloosheid, vooral medio 2015, zien veel mensen geen uitweg meer in hun situatie. Op grote schaal wordt psychische en sociale hulp ingeroepen. Schuldsanering en zelfmoorden nemen schrikbarende vormen aan.

Studenten
Studenten komen in opstand tegen de wet studiefinanciering die per 1 september 2015 in zou moeten ingaan. Door de vele protesten, zelfs verschillende protestmarsen, wordt de wet uiteindelijk bijgesteld en zal er een minimale basisbeurs blijven bestaan.

Jeugd
Niet alleen de studenten komen in opstand, ook tieners zijn rebels. Ze voelen de spanningen van de wereld, de oorlogen, de vele misstanden en weten niet hoe daar mee om te gaan. Dat maakt de jongeren eigenzinnig en vaak onhandelbaar. Ze zijn sterk in hun meningen en zijn erg bewust van het wereldgebeuren. Uiteindelijk wordt er naar de jongeren geluisterd. Er komen speciale programma’s voor de jeugd. Georganiseerde bijeenkomsten die toegespitst zijn op de wensen van de jeugd en die jongeren betrekken bij besluitvorming. Zo krijgt de jeugd invloed op nieuwe wetten en mogelijkheden. Hun roep wordt gehoord en uiteindelijk beloond.

kinderenJonge kinderen
In verband met dat vele ouders de opvang niet meer kunnen betalen zal deeltijd arbeid steeds meer toenemen. Met minder kinderen in de opvang moeten ouders steeds meer zelf organiseren. Dat betekent dat als de kinderen ziek zijn, de ouder niet kan werken. Hierdoor zal de opname van Zorgverlof, ook door de nieuwe Zorgverlofwet, vanaf medio 2015 sterk toenemen.
De werkgevers zien daardoor hun lasten stijgen en beginnen onderhandelingen om hier paal en perk aan te stellen. Waardoor er uiteindelijk in 2016 weer wijzigingen komen die  kinderopvang betaalbaar maken.

De burger roept en wordt uiteindelijk gehoord. Maatregelen om de kwaliteit van leven te verbeteren blijven in eerste instantie uit, maar de regering ontkomt er niet aan om de roep van het volk in te willigen. De vooruitgang in de economie maakt dat de eerder voorgenomen bezuinigingen niet zo streng zullen worden gehandhaafd.

Voedselbank
De voedselbank krijgt het in 2015 drukker dan ooit. Schaamden de ouderen zich tot voor kort om naar de voedselbank te gaan, in 2015 is het een pure noodzaak om niet te verhongeren. Hun inkomen wordt opgeslokt door de stijgende maandlasten. Ook de minima en een gedeelte van de middenklasse maken in 2015 noodgedwongen gebruik van de voedselbank.
De meningen dat de voedselbank broodnodig is, zijn sterk verdeeld. Aan de ene kant zijn mensen een voorstander dat het onnodig weggooien van goed voedsel hierdoor wordt opgelost. Aan de andere kant wordt de overheid verweten dat men door de economische maatregelen wordt gedwongen om hiervan gebruik te maken.
De voedselbank zal in 2015 regelmatig onderwerp van discussie zijn.

Familie, vrienden en buren
Het wij-samen ofwel samenwerking en samen delen dat in de 21ste eeuw sterk zal toenemen, krijgt in 2015 een grote stimulans. We ontkomen er niet aan om extra aandacht te besteden aan mensen die niet meer kunnen rondkomen. En de mensen die in de problemen zitten, komen er niet onderuit om hulp te vragen.

De vanouds ruime en intensieve vorm van burenhulp ofwel nabuurschap wordt erg belangrijk en zal steeds meer vorm krijgen. Wat eten brengen bij je buren die het niet zo breed hebben of ziek zijn, wordt gewoon. Krachten worden gebundeld, activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. Ook het ruilen met elkaar zal steeds meer plaatsvinden. Dit kunnen diensten zijn, gezelschap bieden, materiële zaken of kleine taken.

Koninklijke Familie

Het wordt voor alle leden van de Koninklijke familie een emotioneel jaar. De gebeurtenissen zijn voornamelijk op het gebied van gezondheid en financiën. Een jaar waar in grote droefheid meerdere keren zal plaatsvinden. Gelukkig zorgt de sterke band in de Koninklijke familie ervoor dat er goed voor elkaar wordt gezorgd. De ondersteuning die men hierbij elkaar biedt, maakt de band nog hechter.

paus

Religie – drastische veranderingen

Al jaren wordt het aantal mensen dat aangesloten is bij een kerkgemeenschap kleiner. De realiteit dwingt de religieuze leiders om te erkennen, dat het zo niet verder kan. En dat zij hun verantwoordelijkheid wel moeten nemen om tot hervorming over te gaan.
Paus Franciscus waarschuwde in 2014 om niet meer om te kijken in nostalgie en het ten koste van alles te willen behouden wat er was. In 2015 wordt zijn waarschuwing dan ook zeer ernstig genomen en nemen de kerkvaders maatregelen.

Social Media
Er worden drastische veranderingen aangebracht. Social media gaat een sterkere rol krijgen en meer worden ingezet bij Kerkdiensten. Niet alleen internetdiensten, maar ook Twitter, Facebook en het volgen van de website wordt gestimuleerd.

Betaalde diensten
De Kerk gaat wegen vinden om nieuwe financiën aan te boren. Bijvoorbeeld door het organiseren van bedevaarten, concerten en andere bijeenkomsten. De kerk krijgt meer de functie van gemeenschapshuis dan uitsluitend voor religieuze diensten. Ook zal er entree worden geheven bij druk bezochte diensten, zoals de Kerstviering. Er wordt daarbij iets speciaals georganiseerd om de kerstdienst aantrekkelijk te maken.

Taizé
De zogenaamde Taizé vieringen gaan een belangrijke plaats innemen. De kerk of een zaal wordt veranderd in een knusse ruimte met zacht gedimd licht en tientallen kaarsen.

Oecumenische vieringen
De tijd en de financiën dwingen de verschillende religies tot steeds meer samenwerking. Hierdoor zullen er vaker oecumenische vieringen worden gehouden. Door het teruglopend aantal vrijwilligers bij de diverse diensten ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Christelijke kerken en andere religies.

Geen kerk? Dan op een andere plek
Doordat veel kerken in Nederland worden gesloten wordt besloten om diensten in het klein op andere plaatsen te houden. Dit kan zijn in een aula van een school, een zaaltje van een centrum of zelfs in een grote woonkamer.

Paus Franciscus
De paus doet, net als in 2014, in 2015 meerdere keren een oproep tot vrede, het ondersteunen van de armen en het beschermen van mensen in oorlogsomstandigheden.
In 2014 deed de paus deze oproep: Dat de wereldleiders zo snel mogelijk een einde dienen te maken aan de menselijke tragedie die de mensen in oorlog treft. De mensen die op de vlucht zijn moeten volgens Franciscus beschermd worden en zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ofwel opnemen in de diverse landen, dus ook in Nederland.
Zijn roep wordt serieus genomen. Het blijft niet bij roepen, hij zet zich persoonlijk in om een andere wereld te creëren.

Mark RuttePolitiek

Tweede Kamerverkiezingen in 2015
Medio 2015 valt het kabinet Rutte. De coalitiepartijen VVD/PvdA komen, ondanks de verwoede pogingen om er uit te komen, in een kabinetscrisis. Deze keer is het onherroepelijk en zijn er Tweede Kamerverkiezingen.
De uitslag is opmerkelijk. Verwacht wordt dat VVD en PvdA sterk gaan verliezen, maar dat blijkt mee te vallen.

VVD heeft qua huidige zetels nog geen 10% verlies.
De PvdA verliest ongeveer 20% van de huidige zetels. In tegenstelling tot de peilingen, die nog maar de helft van het aantal zetels voorspelden.
CDA en D66 boeken winst, maar niet genoeg om samen een coalitie te vormen.
De PVV behoudt ongeveer het aantal zetels.
De 50plus partij en de Partij voor de Dieren kunnen zich niet of nauwelijks staande houden.
Een nieuwe partij, gebaseerd op Islamitische grondslag, komt de Tweede Kamer binnen.

Coalitie
Een coalitie vormen valt door de uitslag van de verkiezingen niet mee. In eerste instantie is er sprake van dat de PvdA mee zal regeren, maar men kan niet tot overeenstemming komen over het regeringsakkoord. Na veel overleg blijkt het dan ook niet haalbaar.
De coalitie zal uiteindelijk bestaan uit VVD, CDA en D66.

Mark Rutte
Het leiderschap en het optreden van Mark Rutte wordt als sterk en menselijk ervaren. Niet alleen tijdens de verkiezingen en daarvoor, maar ook tijdens de besprekingen om tot een coalitie te komen. Mark Rutte wordt daartoe opnieuw minister president.

Economie groeit, de mens verpaupert

Ondanks dat de Nederlandse economie in 2014 minder sterk groeide dan dat de verwachtingen waren, zal het geraamde groeicijfer voor 2015 van 1,25 procent ongeveer worden gehaald. Nederland is wat dat betreft een van de koplopers van de EU. Het bedrijfsleven boekt een sterke vooruitgang, vooral de bedrijven die technologisch meegaan met de moderne technische ontwikkelingen.

Toch is de economische groei grotendeels schijn. Door de vele ontslagen kunnen bedrijven hogere winsten boeken. De ontslagen mensen gaan sterk in inkomen achteruit en dat zorgt voor daling van de koopkracht op langere termijn. Je kunt spreken van een uitholling van de economie. De consument koopt vanwege de lagere inkomsten steeds meer goedkopere producten via internet. Ten koste van winkeliers die hierdoor failliet gaan. De bedrijven laten machines maken om menselijke arbeid te vervangen. De onderdelen van machines worden vaak in het buitenland gemaakt, waardoor de Nederlandse economie op den duur nog verder wordt uitgehold.

OntslagenArbeidsmarkt en Bedrijfsleven

Ontslagen
Terwijl de economie een groei ofwel duidelijke vooruitgang laat zien, zullen er in 2015 een groot aantal mensen worden ontslagen. Wat in vorige jaren een goed idee was, om dan als zelfstandige verder te gaan, raad ik in 2015 niet aan. Het aantal zelfstandigen is de laatste jaren zodanig gegroeid, dat de spoeling erg dun is geworden.
Je moet al met iets unieks komen, een totaal andere werkwijze, een hype of zeer klantgericht zijn, wil je het als nieuwstarter kunnen redden. Dit geldt overigens ook voor de huidige ZZP’er.
Ontslag kan men beter proberen te voorkomen. Door bijvoorbeeld een flexibele opstelling binnen het bedrijf qua werkzaamheden, verantwoordelijkheid te nemen en flexibel te zijn in de uren die je maakt. Mocht je toch worden ontslagen: bezint eer ge begint. Neem een goede adviseur in de arm en kies voor de beste regeling tot zeker in 2016. Dan liggen er meer kansen om met iets nieuws te beginnen.

Klant eist kwaliteit
De mens van tegenwoordig is mondig en eist kwaliteit in plaats van kwantiteit. Van een ZZP’er wordt grote dienstbaarheid verwacht. Ook al zou je naam hebben opgebouwd, dat is in 2015 niet meer voldoende. Degene die de afgelopen jaren zelfstandig zijn geworden bieden meer service en innovatieve ideeën. Men laat zich liever bedienen door de kleine zelfstandige dan door de grote kantoren.

Fusies en overnames
De verwachting is dat in 2015 er een groei zal zijn in dat bedrijven gaan samenwerken (fusie) of worden overgenomen. De ontslagen zijn voornamelijk bij de grote kantoren en bedrijven. Deels omdat ze verlies lijden, deels om de overheadkosten te verminderen. De beschikbare goedkope financieringsrente, grote cashposities van bedrijven en oplopende waarderingen gelden als belangrijkste oorzaken voor deze opleving van fusies en overnamen.

kantoorWoningmarkt

De door mij voorspelde opleving in de woningmarkt van 2014 is helemaal uitgekomen. Het wordt zelfs het beste jaar sinds het uitbreken van de crisis genoemd. Maar zet deze groei in  2015 door, terwijl diverse steunmaatregelen beëindigd zijn? Nee, helaas niet. De woningmarkt zal niet weer instorten, er is echter nauwelijks groei te verwachten.
Doordat er te weinig voortgang in de woningmarkt is, gaat de regering overwegen om nieuwe steunmaatregelen in te stellen. Maar dit zal eerst in 2016 van kracht worden.
Foto: ChameleonsEye / Shutterstock.com

Woongemeenschappen
Volgens de Rijksoverheid staat op dit moment ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Deze leegstand zal in 2015 toenemen. Leegstaande kantoren zijn niet alleen slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven, in de grote steden is een grote behoefte aan woonruimte.

Daar kantoren en woningen andere bestemmingen zijn dient, voordat kantoren kunnen worden omgebouwd tot wooneenheden, het bestemmingsplan te worden veranderd. Vanaf 1 november 2014 kunnen gemeenten een aanvraag voor zo’n vergunning sneller en eenvoudiger afwikkelen, de reguliere procedure is in plaats van zes maanden nu acht weken geworden. Zo zullen in 2015 regelmatig kantoren worden omgebouwd tot studentenflats of andere wooneenheden.

In 2015 zullen door deze mogelijkheid nieuwe woongemeenschappen ontstaan. Daar de maandelijkse lasten voor velen niet op te brengen zijn, zullen met name de jongeren er voor kiezen om samen één keuken, badkamer en toilet te delen. De kosten van de verbouwing van kantoren tot zulke wooneenheden zijn aanzienlijk goedkoper, dan wanneer er aparte wooneenheden worden gemaakt. In de servicekosten is het door een externe kracht schoonmaken van het gezamenlijke gedeelte inbegrepen.
Ook jonge gezinnen zullen hier graag gebruik van maken. Dit kan zijn als huurder of door gezamenlijk te kopen en in een vereniging van huiseigenaren te stappen.

Rente, renteaftrek en hypotheken
De hypotheekrente zal in 2015 een kleine stijging laten zien. De huidige regelingen wat betreft hypotheekrente aftrek en hypotheken blijven gehandhaafd.

tienersOnderwijs

In het onderwijs komen studenten en leerkrachten meerdere keren in opstand. De druk is te hoog, de situatie gespannen. Leerkrachten dienen zich te houden aan allerlei onzinnige protocollen. Zij willen als leerkracht zinvol bezig zijn. Er ontstaat door de chaos een moeilijke situatie, waarbij men vertwijfeld afvraagt: hoe nu verder?
Er worden adviescommissies ingesteld om het onderwijs te herzien. Niet alleen het VMBO en het MBO gaat op de schop, ook de Mammoetwet uit 1968 wordt onderhanden genomen en uiteindelijk herzien. Leerkrachten én leerlingen vormen samen een adviesorgaan om het onderwijs op de huidige en toekomstige jongeren af te stemmen. De daadwerkelijke veranderingen in het onderwijs zullen pas in 2016 zichtbaar zijn.

Europese Unie

De vele spanningen en verwikkelingen binnen de EU lossen zich in 2015 op. Irritaties worden erkend en verstandig mee omgegaan. Meerdere keren wordt er verwezen naar het oorspronkelijke uitgangspunt: Waarom zijn we de EU aangegaan? Terug naar solidariteit, het bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Tevens de doelstelling van het sociaal beleid, namelijk het wegnemen van de meest in het oog springende onevenwichtigheden in de Europese samenleving. De overdracht van middelen van rijke naar arme landen, enz. enz.
Herbezinning vindt plaats, gekeken wordt naar waar staat de EU nu en wat is er nog niet gerealiseerd. De ontknoping zal zijn dat de Europese Unie een belangrijke functie heeft in het zo noodzakelijke wij-samen-beleid ofwel samen-staan-we-sterk.

Zorg en Gezondheid

Zorgwet
Het jaar 2014 eindigde met een conflict omtrent de nieuwe zorgwet. Zoals is verwacht blijken de nieuwe maatregelen in de Zorg inderdaad niet te werken. De essentie van de zorgwet gaat totaal verloren en er ontstaat één grote chaos. Gemeentes blijken niet te zijn ingesteld op de dienstverlening volgens de zorgwet. Het ontbreekt aan mensen én middelen om deze goed uit te voeren. De nieuwe zorgwet zal dan ook drastisch dienen te worden aangepast. Pas eind 2015 komt hier duidelijkheid over en in 2016 keert de rust pas weder.

Eenzaamheid en depressiviteit
Uit een recent onderzoek van het RIVM blijkt dat bijna veertig procent van de Nederlandse volwassenen zich eenzaam voelt. Dertig procent voelt zich enigszins eenzaam, ruim acht procent ernstig eenzaam. Momenteel zijn er ongeveer 3 tot 4 miljoen mensen die zich eenzaam voelen.
Het aantal alleenstaanden is momenteel 2,7 miljoen mensen en dat zal de komende jaren meer dan ooit groeien. Nu hoeft het niet zo te zijn, dat als je alleen bent je je eenzaam voelt. Toch vraagt de groep alleenstaanden – die van elke leeftijd zijn – grote aandacht in 2015.

Het is bekend dat eenzaamheid slecht is voor de gezondheid. Het verhoogt de bloeddruk, leidt tot stress en vergroot de kans op een depressie. Vorig jaar kondigde de Volkskrant al aan dat Nederland het ‘depressiefste’ volk is van Europa. Om de alarmerende groei van eenzaamheid en depressiviteit te stoppen zal dit binnen de gezondheidszorg in 2015 een extra aandachtspunt worden.

Zelftesters
Het zelf testen van je gezondheid wordt in 2015 – en komende jaren – populair. Het is goedkoper dan een bezoek aan de huisarts en voorkomt dat het eigen risico snel is opgesoupeerd. Vooral het testen op diabetes, cholesterol, een allergie, blaasontsteking en hiv. Ook de alcoholtester zal veelvuldig worden aangeschaft voor als je toch een glaasje mee wilt drinken. En de dieet test en aanverwante testers om je gezondheid op peil te houden of te verbeteren. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het voorkomen van ziektes, dan achteraf het te moeten bestrijden.

Ondervoeding
Zoals reeds eerder beschreven, zal ondervoeding een groot probleem worden. Uit onderzoek blijkt dat nu al iedere dag minimaal één persoon in Nederland sterft aan de gevolgen van ondervoeding. In ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen is zelfs een op de vijf mensen ondervoed. De jaarlijkse zorgkosten ten gevolge van ondervoeding zal in 2015 met 40% toenemen. Pas in 2016 worden er maatregelen genomen om het aantal ondervoede mensen terug te dringen.

personal coachBeweging en Gezondheid
Gezondheid heeft ook sterk te maken met hoeveel we bewegen. Terwijl we allemaal weten dat beweging gezond is voor lichaam én geest, wordt er steeds minder bewogen onder de Nederlanders.
De NISB (Nederlandse Instituut voor Sport en Beweging) stelt: Uit onderzoek blijkt dat de minst actieve personen over het algemeen het grootste risico hebben op negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast staat met redelijke zekerheid vast dat tenminste 150 minuten matig tot zwaar intensieve activiteit per week (staat gelijk aan de beweegnorm voor volwassenen) samenhangt met meer gezondheidswinst dan een activiteitenniveau dat lager ligt dan deze 150 minuten.
De leuze ‘Nederland kom in beweging’ zal in 2015 veelvuldig worden gehoord en gelezen. Speciale tv programma’s en met name buitenactiviteiten stimuleren jeugd en volwassenen om in beweging te komen. Het is een lange strijd voordat de Nederlander actief in groepen zal gaan deelnemen. De Personal Gezondheid Coach zal eerder succes hebben.

Personal Gezondheid Coach
De Personal Gezondheid Coach zal een succesvol nieuw beroep worden in 2015. Hij/zij begeleidt de mens individueel of in kleine groepjes van maximaal drie tot vijf personen. Zijn of haar taak bestaat uit het controleren van de algehele gezondheid, zoals bloeddruk, cholesterol, slaapritme, etc., alsmede het op de persoon afgestemde bewegingsprogramma, voedingsadviezen en als ‘praatpaal’ ofwel voor de sociale interactie.

Seksualiteit en seksschandalen

Op het gebied van seks zijn er de komende jaren grote tegenstellingen. Van heel erg preuts ofwel geen seks tot totaal vrije seks. Het lijkt wel of er niets meer tussen in is. Hierdoor zijn er diverse uitspattingen op dit gebied. Verkrachtingen, prostitutie door jonge tieners, niet veilig vrijen, seksorgiën, etc. Er komen diverse keren seksschandalen aan het licht.

Voeding

Vorig jaar kondigde ik al aan dat in 2014 grootmoeders recepten weer helemaal in zouden zijn. Deze trend blijft, ook producten waar het woord ‘oer’ voor staat worden graag gekocht. Maar hier geldt weer de waarschuwing: het wordt nogal gauw zo genoemd. Het is net als het woord ‘duurzaamheid’ op een gegeven moment wordt het zo veelvuldig gebruikt dat het de lading niet meer dekt. Gebruik daarom je gezonde verstand en lees goed de etiketten of er E-nummers in zitten. De consument kiest voor puur natuur en in plaats van kwantiteit voor kwaliteit. De porties zijn kleiner en gezonder.
Het aantal mensen dat zelf groenten en fruit van het land halen c.q. plukken bij de boer zal in 2015 sterk stijgen. Ook het delen met elkaar van klaargemaakt eten of producten uit de moestuin zijn groeiend.
De food trends van Mathijs Vriese voor 2015 kan ik weer helemaal onderschrijven (zie de link aan het einde van dit artikel).

VoedingGezonde voeding
Gezonde en biologische voeding zijn al bijna heel gewoon geworden. Steeds meer restaurants leggen zich toe op streekproducten, de oerdis en/of vergeten groenten. Zelfs bij de snackbar op de hoek kun je terecht voor gezonde biologische producten.
Zoals ik vorig jaar al aankondigde: het zelf bakken en koken is weer helemaal in. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht. De magnetron is uit, de wok is ook alweer uit, in 2015 wordt er gestoomd in Nederland!
Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen steeds meer gehoor. En op een gegeven moment wordt het gebruik hiervan verboden. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden. Fabrikanten passen zich aan, ze moeten wel en gaan dan ook verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd. Dus houd het goed in de gaten.
Er zijn diverse onafhankelijke organisaties zoals Foodwatch die zich hiervoor sterk maken en zaken aan de kaak stellen als er onterechte vermeldingen op de verpakking staat.

EU, Rusland en V.S.

Europesche Unie
De botsingen tussen de EU en Rusland blijven in de eerste helft van 2015 doorgaan. De politieke situatie in Oekraïne en de mensenrechtensituatie in Rusland blijven een doorn in het oog van de EU. Daarnaast realiseerde Rusland in 2014 een tegenhanger van de Europese Unie (de Euraziatische Economische Unie) en tekende het een gascontract met China. Ondanks verwoede pogingen om nader tot elkaar te komen, lijken beide partijen alsmaar verder van elkaar te vervreemden.

De door de EU in 2014 ingestelde zware economische sancties blijven voorlopig van kracht. De huidige door Rusland ingestelde economische tegenmaatregelen worden uitgebreid, waardoor de economie in heel Europa grote klappen krijgt, met name de landbouw en veeteelt.

Rusland
De spanningen tussen EU en Rusland lopen in de eerste helft van 2015 hoog op. Er dreigt zelfs oorlog te ontstaan. De kracht van Vladimir Poetin wordt sterk onderschat. Hoe meer tegenwerkingen, hoe sterker hij zich toont. Poetin blijft onder alle perikelen rustig, is bereid tot overleg en stelt zijn gedrag bij. Ofwel hij doet water bij de wijn, zonder gezichtsverlies. Poetin wint juist het respect van de onderhandelaars, maar ook van zijn eigen mensen.

Uiteindelijk worden er tussen de EU en Rusland compromissen gesloten, de sancties worden opgeheven en is er een groeiende ‘genegenheid’ tussen EU en Rusland.

V.S.
In de V.S. ontstaat steeds meer onvrede met het optreden van Barack Obama. Hij laat zich door de verkeerde mensen adviseren. Het vertrouwen in hem wordt door de oppositie volkomen ondermijnd. Van drie kanten krijgt hij het te verduren. Hij krijgt te maken met een felle tegenstander, die de bevolking meekrijgt in de protesten tegen hem.

Grote spanningen zijn het gevolg, ook door Obama’s onverstandige beslissingen. Men heeft genoeg van oorlog voeren. In 2015 kan hij zich nog net handhaven als president, in 2016 komt een einde aan zijn regeringsperiode.

Volksverhuizing

In verband met de dreiging van oorlog en omdat men de betutteling moe is, vindt er eind 2015 en in 2016 een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing plaats. Men ervaart Nederland als te vol worden en gaat naar landen waar ruimte heel gewoon is.

Link:  Foodtrends 2015 door Mathijs Vrieze

ConclusieConclusie c.q. advies

2015 wordt geen eenvoudig jaar, voor niemand. Maar weet: Ieders kracht ligt in liefde, je temt niets met geweld of ongeduld. Wanneer je werk hebt, zie het niet als een ‘moeten’ maar als zinvol leven – welk werk je ook doet. Wanneer je (tijdelijk) geen werk hebt, zie het als een sabbatical – besteed deze periode om nieuwe inzichten te verwerven. Jezelf verder te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen.

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich al verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bij een vereniging, in diverse instellingen, bescherming van monumenten of andere belangrijke taken. Maak tijd om naast wat je doet – een paar uur per week – vrijwilligerswerk te doen. Wees zo’n steunpilaar van onze samenleving. Zodat onze erfenis aan onze kinderen en kindskinderen een mooie samenleving is!

Wanhoop nimmer, raak niet in paniek en zorg goed voor jezelf.
Mocht je het (even) niet meer zien zitten, heb de moed om hulp in te roepen.

Voor 2015 wens ik je:

Liefde en Aandacht voor jezelf en de mensen om je heen. Moed en Doorzettingsvermogen, het zijn de karakter eigenschappen waarmee je eventuele tegenslagen kunt overwinnen en je gestelde doel bereikt. Niet één keer proberen, maar net zo lang doorgaan totdat je zeker weet dat het niet haalbaar is.  Ervaringen maken je vrij en onafhankelijk. Wijsheid voor jezelf en dit te delen met anderen. Passie in zoveel mogelijk dat je doet. Mededogen voor de mensen die om je heen zijn en die je ontmoet. Innerlijke rust, ook als het hectisch is. Samen staan we sterk en kunnen we veel overwinnen!

Wat kwam er uit van mijn voorspelling van 2014?
Dit kun je lezen in de terugblik op mijn Voorspelling 2014

Over mij

Ruim veertig jaar ben ik allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Van mijn voorspellingen komt ongeveer 90% uit. Deze zijn gebaseerd op het afstemmen op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit van de betrokken personen en hun mogelijkheden.
Mijn vakkennis op diverse gebieden is groot. Zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Deze kennis wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon en/of het bedrijf c.q. organisatie.

Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen – en dat zijn er gelukkig veel – ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip komt op de eigen situatie. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.

Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl (blog en consulten)
www.wellenberg.nl    (opleidingen, seminars, lezingen, consulten)
www.radiomerlijn.nl  (interactieve radioprogramma’s)

Mailen kan naar: daisha@wellenberg.nl of daisha@radiomerlijn.nl
Ik ben tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op: 0575-502264      

Een Gezond, Liefdevol en Inspirerend 2015 toegewenst!

Lieve groet,
Daisha

 

Gewijzigd op 30/12/2015

2 Responses to “Voorspelling 2015”

 1. Gert-Jan

  Hoi daisha

  Bedankt voor je uitgebreide voorspelling voor 2015. Ik hoop dat de vervelende dingen niet uitkomen maar ik vrees het ergste de tendensen zijn al bezig zie onderstaande nieuwsberichten en rapporten
  Werkloosheid 2015: Zeker 100.000 extra werklozen http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3818687/2014/12/27/Zeker-100-000-Nederlanders-raken-in-2015-hun-baan-kwijt.dhtml
  Coalitie VVD, CDA en D66 hebben nu al 70 zetels vijf extra erbij sprokkelen moet lukken.
  Ondervoeding ouderen is onderschat: Het seo heeft al een onderzoek laten doen in september 2014 1 op de 5 ziekenhuis patiënten en 1op de 5 patiënten in een verzorgingshuis zijn ondervoed. Kost de maatschappij 1,5 miljard
  http://www.seo.nl/pagina/article/ondervoeding-onderschat/
  Mvg
  Gert-Jan

 2. Anne

  Lieve Daisha….
  Je voorspelling voor het aankomende jaar gelezen.
  Ik had zo gehoopt op een nieuwe Tijd, op een ander soort dimensie van denken.
  Worden we dan toch een beetje voor de gek gehouden door de Tijd?
  Worden we steeds afgeleid om allert te blijven?
  Allert om toch nog meer bij onszelf te blijven? Het kan toch zo niet doorgaan?
  Er gebeurt zoveel, zoveel, natuurlijk ook mooie dingen maar het negatieve viert hoogtij!
  Toch ga ik 2015 met een rechte rug tegemoet, en blijf stiekem verlangen naar die Nieuwe Tijd..
  Alvast voor jou en Sander een heel Voorspoedig jaar toegewenst..lieve groet Anne……

Reageren is niet mogelijk.