Voorspelling 2016 én voor de komende vier decennia !

Voorspelling 2016 en de komende decennia

Ben je er klaar voor? Waarvoor? Voor een totaal ander jaar dan de vorige jaren. Het jaar van de Ommekeer, helaas met een trage energie, maar toch… Traag in de zin dat je doorzettingsvermogen wordt aangesproken om de moed er in te houden. Traag omdat het even duurt voordat er daadwerkelijke besluiten worden genomen. Traag en actief, je moet namelijk actief achter diverse zaken aan. Het gaat niet vanzelf, het komt niet toevallig op je pad. Mocht dat wel zo zijn, dan valt het je toe. Want ook dat is in 2016 meermalen mogelijk.

2016 is het begin van een nieuwe cyclus

Een paar weken geleden kondigde ik het al aan: er komt een keerpunt in het leven van velen. Zowel personen als bedrijven. Er breekt een cyclus van progressie aan, waarbij de menselijke maat wel in acht genomen dient te worden.
Voorspelling 2016 aDe 20e eeuw was een eeuw van grote sprongen vooruit, helaas zagen we geen sprong in de menselijk maat. De 21e eeuw is kenmerkend voor het begin van teruggaan naar de tijd van Atlantis. Dit begin zal in de komende decennia steeds meer zichtbaar worden.
In de eerste tien jaar van de 21e eeuw zijn er zaadjes gezaaid. In het huidige tweede decennium komt de groeispurt er in. Om vervolgens in het 3e decennium te wortelen, zodat in het 4e decennium de resultaten in grote delen van de wereld duidelijk zichtbaar worden. Tot die tijd is het slechts zichtbaar in beperkte kring c.q. deelgebieden van de wereld. In het 5e decennium weten we niet beter!

Dit kan je in 2016 verwachten:

 • het begin van de ommekeer voor de komende vier decennia
 • de woningmarkt komt in een impasse
 • het vluchtelingenbeleid krijgt een omslag
 • ons belastingstelsel wordt drastisch herzien
 • Tweede Kamerverkiezingen
 • in de politiek blijft de menselijke maat vaak achter
 • krachten worden gebundeld in gezamenlijke activiteiten
 • een jaar van weinig kopen en veel ruilhandel
 • kinderen krijgen extra aandacht
 • voor velen hét jaar van transformatie
 • relaties krijgen het zwaar te verduren
 • vele terreuraanslagen en gruwelijkheden door IS
 • Vaticaan en Paus Franciscus worden door terreur getroffen
 • uiteindelijk komt de leefwijze van Atlantis in zicht!

Filosofische Voorspelling 2016

Waarom een Filosofische Voorspelling 2016? Deze Voorspelling is niet alleen de voorspelling voor het komend jaar, maar ook voor de decennia hierna. Het fijne van redelijk oud zijn, is dat je al heel wat cycli hebt doorlopen. Daarbij komen de nodige ervaringen op alle aspecten van het leven en mijn van jongs af aan helderziende gaven. Een heel arsenaal waardoor ik het volgende kan voorspellen.
Atlantis(Filosofie = de wetenschap van de begrippen, opgevat als basis van alle andere wetenschappen; wijsbegeerte – Dikke van Dale)

De tijd van Atlantis wordt zichtbaar

Wie had ooit twintig jaar geleden kunnen denken dat de geruisloze voertuigen, zoals die in de verhalen van Atlantis voorkomen, nu te koop zijn? Wordt hun ongelofelijke kennis op het gebied van bouwtechnologie, astrologie, meetkunde, wiskunde en geneeskunde nu steeds meer ontwikkeld of her-innert?

Fantasie of Voorspelling? Is deze ommekeer een fantasie of een voorspelling? Het is zeker geen fantasie, de tekenen hiervoor zijn reeds aanwezig. Het is ook geen voorspelling, het is een zeker weten. Helaas zal ik het eindresultaat in dit leven niet meer meemaken, maar ik kom zeker terug om het te beleven.

Menselijke Maat, wat hebben we tot nu toe bereikt?

In de eerste decennia van deze eeuw zijn er diverse vorderingen gemaakt betreffende de menselijke maat. Maar we zijn er nog lang niet. Vanaf 2000 is het volgende bereikt: de Voedselbank, zodat niemand zonder basisbehoeften behoeft te leven. Project Natura 2000 voor het beschermen van natuurgebieden. De start van Ruimte voor Water, de Balkenendenorm, rookverbod in openbare gelegenheden. Het terugdringen van schadelijke asbest in gebouwen, hybride voertuigen tegen luchtvervuiling.

Internet is algemeen goed geworden, welke de mogelijkheid heeft gecreëerd om makkelijker met elkaar te verbinden. Kennis op elk gebied is toegankelijk geworden door even te ‘googelen’. De mobiele telefoon vervangt de vaste telefoon, zodat in noodgevallen of sowieso iedereen makkelijk bereikbaar kan zijn.

Het geregistreerd partnerschap, ingesteld om ingewikkelde echtscheidingsprocedures te vereenvoudigen. Het homohuwelijk, een mooie stap in de richting van gelijkwaardigheid tussen mensen. Er is meer aandacht voor het begeleiden van kinderen bij eventuele leer- en/of gedragsproblemen.

Ons bewustzijn maakt grote sprongen

Steeds meer wordt beseft dat elke energie invloed heeft op mens en natuur. Zo ook de hoogspanningsmasten, mensen mogen op kosten van de betreffende instantie verhuizen wanneer deze te dicht bij hun huis komen te staan. Buitenaards leven wordt niet meer verworpen, wetenschappers geven toe dat het kan bestaan. TV- en radioprogramma’s zijn meer en meer dieper in het leven duikende programma’s aan het worden.

Crowdfunding, mantelzorgers en nabuurschap worden gewoon

We gaan door met wat in 2015 is begonnen. In mijn Voorspelling voor 2015 vermeldde ik: ‘Het wij-samen ofwel samenwerking en samen delen dat in de 21ste eeuw sterk zal toenemen, krijgt in 2016 een grote stimulans. We ontkomen er niet aan om extra aandacht te besteden aan mensen die niet meer kunnen rondkomen. En de mensen die in de problemen zitten, komen er niet onderuit om hulp te geldvragen.

De vanouds ruime en intensieve vorm van burenhulp ofwel nabuurschap wordt belangrijk en zal steeds meer vorm krijgen. Wat eten brengen bij je buren die het niet zo breed hebben of ziek zijn, wordt gewoon. Krachten worden gebundeld, activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. Ook het ruilen met elkaar zal steeds meer plaatsvinden. Dit kunnen diensten zijn, gezelschap bieden, materiële zaken of kleine taken.’
Crowdfunding, mantelzorgers, nabuurschap, enz. worden de komende jaren als gewoon ervaren.

Kenmerkende essentie voor de periode 2010 – 2019

De natuur krijgt meer aandacht dan de mens. Aan projecten als Ruimte voor Water, klimaatbeheersing en cultuurhistorische waarden wordt veel geld besteed. Aan de ene kant is er economische groei en tegelijkertijd is er aan de andere kant veelvuldig verspilling van gelden. Verspilling met name op het gebied van onnodige groots opgezette projecten. Regelmatig blijkt achteraf dat het geld, dat uitgegeven wordt aan maatregelen betreffende de natuur en verkeerskundige wegaanpassingen, efficiënter besteed had kunnen worden. De organisaties die deze projecten opzetten en leiden zijn nog steeds uit op macht en status, hierbij speelt het ego van de mens een grote rol.

in de tweede helft van dit decennium is er een overstap van kwantiteit naar kwaliteit. Diverse beerputten worden geopend, vele misstanden op elk gebied in de maatschappij komen in het daglicht. Men beoogt materiële welvaart, maar creëert hierdoor juist verpaupering, ondervoeding en afgescheidenheid. In de laatste jaren van dit decennium wordt bewerkstelligd dat individueel langzaamaan steeds meer ‘wij’ wordt. Men moet wel om niet weer in een crisis terecht te komen.

Kenmerkende essentie voor de periode 2020 – 2029

Grote aandacht voor de basisbehoeften van de mens. Men heeft in de voorgaande jaren ontdekt dat het noodzakelijk is om eerst een goede fysieke basis te creëren. Dit om hebzucht, heerszucht, agressie, angst, ziekten en onveiligheid terug te dringen. Wat betekent dat de aandacht gericht is op voeding, drinken, zuurstof (schone lucht), kleding en onderdak. In de praktijk betekent dit dat men aandacht heeft voor de ondervoeding van ook de westerse mens. Ondervoeding doordat voeding nauwelijks meer de oorspronkelijke waarde heeft. Biologische landbouw wordt een must, alsmede veeteelt.

Het aantal mensen die vegetarisch zijn is sterk groeiende, vlees eten is uit. Ecologisch bouwen is gewoon. Synthetische stoffen voor kleding worden nog sporadisch gebruikt. Men gaat over de hele linie terug naar ‘puur natuur’. De menselijke maat krijgt nu volop de aandacht, zowel in de politiek als het bedrijfsleven. De slogan zal zijn: is het goed voor de mens, dan is het ook goed voor ons land of bedrijf.
Was vroeger het gewoon om een pleegkind in je gezin op te nemen, nu zijn dat alleenstaande vluchtelingen of moeder met kind

Kenmerkende essentie voor de periode 2030 – 2039

In dit decennium krijgen opvoeding en oude tradities grote aandacht. Spiritualiteit is in, religies verenigen zich. Oude wijsheid wordt al jong geleerd. In het onderwijs zullen vakken als zelfkennis, zelfwaardering en daardoor zelfvertrouwen, verdraagzaamheid, mediteren, sociale moraal en gelijkwaardigheid grote aandacht krijgen. En dat begint al van jongs af aan in de opvoeding en op de basisschool.

2030Het spirituele, intellectuele en materiële wordt met elkaar verbonden tot één geheel. Waarbij het Zielenleven geïntegreerd is in het dagelijkse leven. Er is contact met buitenaardsen en er vindt een uitwisseling plaats van kennis en technologie.

Kenmerkende essentie voor de periode 2040 – 2049

Door de ontwikkelingen in de vorige decennia gaat het gezonde verstand van de mens zegevieren. Een totaal nieuwe fase in de wereld breekt aan. In plaats van oorlog voeren gaat men samenwerken. Vrede, vrijheid, een eigen individu zijn en tegelijkertijd aandacht voor de ander wordt als gewoon beschouwd.

Erkenning op grond van kwaliteiten zal in alle aspecten van het leven terug te vinden zijn. Zowel bij scholing, werkzaamheden als in het sociale leven. Status is onbelangrijk geworden. Alles zal gericht zijn op zelfrespect en onafhankelijkheid. Men heeft een eigen plaats in de groep op grond van wie je bent in plaats van je prestaties. Dienstbaarheid is geen vies woord meer. Met name op het gebied van communicatie worden er nieuwe vormen ontwikkeld en komt er nieuwe technologie.

Kenmerkende essentie voor de periode 2050 – 2059

Grenzen verdwijnen tussen diverse landen. Niet alleen fysieke grenzen, ook in cultuur, ras, geaardheid, samenleving en geslacht. Het welzijn van de mens – van jong tot oud – krijgt de grootste aandacht. De menselijke maat praat men niet meer over, het wordt geleefd. Of het nu gaat om onderwijs, bedrijven, bouwen en ruimtelijke ordening of wat voor context dan ook.

Mensen ervaren de eenheid in verscheidenheid, zonder dwang en bureaucratie. Men neemt zowel eigen als gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich. Het begint op het leven te lijken zoals in de oude geschriften geschreven staat over het leven van Atlantis, als samenleving en alle andere vormen.

Verder met het jaar 2016

Geld en Belastingstelsel

Crowdfunding, mantelzorgers, nabuurschap, enz. worden de komende jaren als gewoon ervaren. Betalen met geld zal zeker niet verdwijnen, maar door ruilen met elkaar – zowel materie als diensten – krijgt het betalingsverkeer een andere vorm. Doordat hierdoor de heffing van BTW in het gedrang komt, zullen over betalingen in natura nieuwe fiscale maatregelen komen. De BTW heffing heeft de komende jaren steeds meer de aandacht en we ontkomen er dan ook niet aan dat het hoogste tarief naar de 24% groeit.

Er zullen in 2016 veel echtscheidingen c.q. partner scheidingen zijnEen belastingherziening is al gaande, niet alleen qua BTW, alle belastingen zullen worden herzien. Dit zal de komende jaren een ‘hot-item’ worden. Protesten, meningsverschillen tussen de politieke partijen, het lobbyen van bedrijven, we worden meerdere keren geconfronteerd met onduidelijke en onrustige situaties betreffende de belastingheffingen.

Vluchtelingenbeleid

Het protest tegen de opname van vluchtelingen zal in 2016 nog even door sudderen, om vervolgens om te slaan naar wat men in Arnhem de afgelopen tijd presteerde met deze mensen. Het aantal vluchtelingen zal zeker niet verminderen, er zijn vluchtelingenbeleidnog heel wat mensen ‘onderweg’ die in erbarmelijke omstandigheden leven. Dit mogen we en zullen we niet toestaan.

Wij Nederlanders beginnen er op een gegeven moment aan te wennen dat er regelmatig vluchtelingen ons land binnenstromen. Ook het systeem om ze op te vangen functioneert steeds beter. Al gauw krijgt het geen aandacht meer van de media, alleen nog bij uitzonderlijke gebeurtenissen. Verder blijft het stil en wordt het als normaal geaccepteerd. De afhandeling en controle verloopt vanaf voorjaar 2016 soepel.

Sommige vluchtelingen worden opgenomen in gezinnen. Was het vroeger gewoon om een pleegkind in je gezin op te nemen, nu zijn dat ook alleenstaande vluchtelingen of moeder met kind. Het blijkt dat ze zich snel kunnen aanpassen aan de Nederlandse cultuur. De meesten zijn uiterst dankbaar en helpen mee aan een soepele overgang van de nieuwkomers. In mijn jeugd leerde ik dat we altijd alles kunnen delen om nog genoeg voor onszelf over te houden. Ik hoop dat iedereen zo gaat denken.

De slogan voor de komende jaren is: Delen is Helen!
Wanneer je je bezit deelt met anderen, zal de last – die ons onbewust belast – verminderen. Niet alleen je bezit, maar ook voeding, kleding en andere basisbehoeften. Immers hoe minder je hebt, hoe minder zorgen. Werk delen betekent een lagere werkdruk. Met misschien iets minder salaris, maar doordat er ruilhandel in materie en diensten is hebben we ook minder nodig.

De regering stelt een bedrag beschikbaar voor de opvang van deze mensen uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking Rijksbegroting 2016.

Zorg en Gezondheid

De Zorg blijft zorgelijk. De nieuwe Zorgwet krijgt in 2016 aandacht en zal op sommige punten worden aangepast. Verder zie ik voor de onderwerpen ‘Eenzaamheid en depressiviteit; Zelftesters; Ondervoeding en Personal Coach’ overeenkomsten met wat ik in de Voorspelling 2015 heb geschreven. Waarbij rekening gehouden dient te worden met een groeiend aantal alleenstaanden. Momenteel zijn dat er 2,9 miljoen mensen, terwijl dit eind 2014 2,7 miljoen was. De leuze ‘Kom in Beweging’ zal ook in 2016 veelvuldig worden gehoord.

Voeding – kwantiteit wordt kwaliteit
De trend dat grootmoeders recepten weer helemaal in zijn, zal ook in 2016 en de komende jaren blijven. Net zoals ik in de Voorspelling 2015 waarschuwde, pas op voor nep-producten. Wanneer je in een liter amandelmelk slechts twee amandelen hoeft te verwerken, kun je niet spreken van echte amandelmelk. Gebruik daarom je gezonde verstand en lees goed de etiketten of er E-nummers in zitten en of het product dat in de naam wordt genoemd voldoende aanwezig is. Speltbrood hoeft slechts voor een klein gedeelte uit spelt te bestaan. De rest mag tarwe en andere ingrediënten zijn, terwijl je misschien juist tarwe wilde vermijden.

Mathijs VriezeDe consument blijft de komende jaren voor puur natuur kiezen, en in plaats van kwantiteit voor kwaliteit. De porties zijn kleiner en gezonder. Het aantal mensen dat zelf groenten en fruit van het land halen c.q. plukken bij de boer zal de komende jaren sterk stijgen. Ook het delen met elkaar van klaargemaakt eten of producten uit de moestuin zal blijven groeien.

De food trends van Mathijs Vrieze voor 2016 kan ik weer helemaal onderschrijven (zie de link aan het einde van dit artikel).

Gezonde voeding
Gezonde en biologische voeding zijn al bijna gewoon geworden. Steeds meer restaurants leggen zich toe op streekproducten, de oerdis en/of vergeten groenten. Zelfs bij de snackbar op de hoek kun je terecht voor gezonde biologische producten.
Ook het zelf bakken en koken is weer helemaal terug. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht. De magnetron is uit, de wok is ook alweer uit, in 2016 wordt er gebarbecued en/of gegourmet in Nederland, maar dan op totaal nieuwe wijzen.

Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen steeds meer gehoor. En op een gegeven moment wordt het gebruik hiervan verboden. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

IS zal meerdere keren gruwelijke aanslagen plegen zowel in Europa als de V.S.Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2016 verboden. Fabrikanten passen zich aan, ze moeten wel en gaan dan ook verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd. Dus houd het goed in de gaten. Er zijn diverse onafhankelijke organisaties zoals Foodwatch die zich hiervoor sterk maken en zaken aan de kaak stellen als er onterechte vermeldingen op de verpakking staat.

De jeugd is de toekomst

De jeugd heeft niet alleen de toekomst, de jeugd ís de toekomst en dat gaat men steeds meer beseffen. Werd tot nu toe de leerstof, jeugdallerlei regels, het studieplan, etc. voor de jeugd door volwassenen bedacht, vanaf 2016 zal de jeugd steeds meer inspraak krijgen in allerlei zaken. Er zal niet alleen worden geluisterd naar de diverse leermethoden, nee, ook de wijze waarop de lesstof gepresenteerd moet worden.

Er zullen kleinere klassen ontstaan of er komen twee leerkrachten bij een klas vanaf dertig leerlingen. De leerstof zal steeds meer worden afgestemd op de individuele leerling in plaats van op de gemiddelde ‘massa’.

Voor velen hét jaar van transformatie!

Niemand ontkomt in 2016 aan een duidelijke levensverandering. Voor de een zal dat in de relatie zijn, de ander op het gebied van werk, financiën, gezinssamenstelling, etc. Betreffende relatie heb ik al beschreven. Op het gebied van werk zal dat meestentijds aanpassing aan een nieuwe werkwijze zijn. Een werkwijze welke je wellicht niet prettig vindt of die veel van je eist. Ga er in mee, doe wat je kunt, zet je voor 100% in, wees flexibel en je financiën zullen hetzelfde blijven. Uiteindelijk ga je het waarschijnlijk prettig vinden of kom je via dit pad bij werk wat je altijd al beoogde.

Op het gebied van financiën het volgende: heb je vorige jaren op dit gebied tegenslagen gehad en kon je nauwelijks rondkomen? In 2016 zal je merken dat er onverwachts verbeteringen ten goede komen en dit zal de komende cyclus zo blijven. Heb je de afgelopen jaren ruim voldoende kunnen leven? Ga dan in 2016 reserveren, het zou kunnen zijn dat de komende jaren voor je minder financieel gunstig zijn.

De gezinssamenstelling zal veranderd worden door scheiding of het opnemen van buitenlanders. Of men kiest bewust om alleen verder te gaan. Kortom zoals ik al zei: niemand ontkomt aan een (grote) verandering in 2016. Een bewustwordingsproces dat nog vele jaren doorgaat. Je kunt er niet meer omheen, het anders-denken wordt een feit!

Relaties krijgen het zwaar te verduren

Een relatie bestaat vaak uit twee tegenpolen. Dat betekent dat bij de grote veranderingen die al gaande zijn, en nog komen, op verschillende wijzen wordt gereageerd. De één houdt zich vast aan het oude, de ander verandert mee met nieuwe situaties. Zo krijgt men op een gegeven moment conflicten op het gebied van hoe je omgaat met de problemen van alledag. Men heeft tegenstrijdige meningen over opvoeding, religie, de vluchtelingenopvang, politiek, etc. Deze conflicten kunnen soms zo hoog oplopen dat er verwijdering ontstaat. En er nauwelijks nog communicatie is. Vaak alleen over hooguit de minimale praktische zaken van het gezin. Men slaapt niet meer bij elkaar en de verwijdering ligt op de loer.

Er zullen in 2016 veel echtscheidingen c.q. partner scheidingen zijn. Niet alleen bij de tegenpolen ook als men hetzelfde karakter heeft, dan worden en zijn het vaak twee kapiteins op één schip.
Nu maar hopen dat het geen vechtscheidingen worden, al vrees ik het ergste. Het zijn de laatste naweeën van de ik-samenleving.

Dit blijft de komende jaren

Een groot deel van mijn Voorspelling 2015 is ook op de komende jaren toe te passen. Mocht je deze niet hebben gelezen, dan hier de items die de komende jaren steeds meer van belang worden. Ik heb het summier aangepast aan de komende tijd.

Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven

Ontslagen
Terwijl de economie een groei ofwel vooruitgang laat zien, zullen er het komend jaar een groot aantal mensen worden ontslagen. Wat in vorige jaren een goed idee was om dan als zelfstandige verder te gaan, raad ik nu niet aan. Het aantal zelfstandigen is de laatste jaren zodanig gegroeid, dat de spoeling erg dun is geworden. Je moet al met iets unieks komen, een totaal andere werkwijze, een hype of zeer klantgericht zijn, wil je het als nieuwstarter kunnen redden. Dit geldt overigens ook voor de huidige ZZP’er.

Over de hele wereld krijgt men in 2016 meerdere keren te maken met overstromingen en op andere plaatsen extreme droogte.Ontslag kan men beter proberen te voorkomen. Door bijvoorbeeld een flexibele opstelling binnen het bedrijf qua werkzaamheden, verantwoordelijkheid te nemen en flexibel te zijn in de uren die je maakt. Mocht je toch worden ontslagen: bezint eer ge begint. Neem een goede adviseur in de arm en kies voor de beste regeling tot zeker ver in 2016. Dan liggen er meer kansen om met iets nieuws te beginnen.

Klant eist kwaliteit
De mens van tegenwoordig is mondig en eist kwaliteit in plaats van kwantiteit. Van een ZZP’er wordt grote dienstbaarheid verwacht. Ook al heb je ‘een naam’ opgebouwd, dat is in de komende jaren niet meer voldoende. Degene die de afgelopen jaren zelfstandig zijn geworden fusiesbieden meer service en innovatieve ideeën. Men laat zich liever bedienen door de kleine zelfstandige dan door de grote kantoren.

Fusies en overnames
De komende jaren zal er een groei zijn in het gaan samenwerken (fusie) van bedrijven of deze worden overgenomen. De ontslagen zijn voornamelijk bij de grote kantoren en bedrijven. Deels omdat ze verlies lijden, deels om overheadkosten te verminderen. De beschikbare goedkope financieringsrente, grote cashposities van bedrijven en oplopende waarderingen gelden als belangrijkste oorzaken voor deze opleving van fusies en overnamen.

Woningmarkt

De door mij voorspelde opleving in de woningmarkt van 2015 is uitgekomen. Het werd zelfs het beste jaar sinds het uitbreken van de crisis genoemd. Maar zet deze groei in  2016 door, terwijl diverse steunmaatregelen beëindigd zijn? Nee, helaas niet. De groei zet mondjesmaat door, er is dus geen enorme groei te verwachten.

Woongemeenschappen
Volgens de Rijksoverheid stond ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Zoals ik voorspelde nam deze leegstand in 2015 toe. Momenteel is de leegstand 17% en dat zal in 2016 nog meer toenemen. Leegstaande kantoren zijn niet alleen slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven, in de grote steden is een grote behoefte aan woonruimte.

Daar kantoren en woningen andere bestemmingen hebben dient, voordat kantoren kunnen worden omgebouwd tot wooneenheden, het bestemmingsplan te worden veranderd. Vanaf 1 november 2014 kunnen gemeenten een aanvraag voor zo’n vergunning sneller en eenvoudiger afwikkelen. De reguliere procedure is in plaats van zes maanden nu zes tot zeven weken geworden. Zo zullen in 2016 regelmatig kantoren worden omgebouwd tot studentenflats of andere wooneenheden.

In 2016 zullen door deze mogelijkheid nieuwe woongemeenschappen ontstaan. Omdat de maandelijkse lasten voor velen niet op te brengen zijn, zullen met name de jongeren er voor kiezen om samen één keuken, badkamer en toilet te delen. De kosten van de verbouwing van kantoren tot zulke wooneenheden zijn aanzienlijk goedkoper, dan wanneer er aparte wooneenheden worden gemaakt. In de servicekosten is het door een externe kracht schoonmaken van het gezamenlijke gedeelte inbegrepen.
Ook jonge gezinnen zullen hier graag gebruik van maken. Dit kan zijn als huurder of door gezamenlijk te kopen en in een vereniging van huiseigenaren te stappen.

Rente, renteaftrek en hypotheken
De hypotheekrente zal in 2016 laag blijven. De huidige regelingen wat betreft hypotheekrente aftrek en hypotheken blijven gehandhaafd.

Politiek

De uitgebreide beschrijving in mijn Voorspelling 2015 met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen blijkt een paar jaren later te gebeuren, namelijk in de tweede helft van 2016. Of men wacht totdat er sowieso nieuwe verkiezingen zouden zijn. Tijd bestaat niet in het Universum, dat blijkt maar weer. Waren er in 2015 wel geregeld dreigingen dat door een kabinetscrisis het kabinet zou vallen, de partijen waren zo verstandig om het toch weer bij te leggen. Men moest wel, want financiën om campagne te kunnen voeren zijn er niet.

De politici hebben nog steeds de economische vooruitgang hoog in het vaandel. Men heeft niet voldoende in de gaten dat dit begint bij de mens. Wanneer de mens zich comfortabel voelt blijft de economie stabiel. Plannen voor grote dure projecten worden gemaakt. Het zijn luchtballontjes, want er is geen geld voor. Helaas wordt hierdoor wel veel geld weggesmeten door almaar te vergaderen en door kostbaar onderzoek te laten plegen. Zoals wel eens wordt gesteld: de politiek loopt tien jaar achter. Inderdaad, echter in 2017 zal men al deze vruchteloze besprekingen en onderzoeken stoppen en naar de werkelijkheid terugkeren.

Religie

Wat in mijn Voorspelling 2015 staat betreffende ‘Religie’ is ook in 2016 van toepassing. Deze ontwikkelingen zullen in 2016 verder gaan.

Buitenland

Donald Trump komt in opspraak en verliest daardoor de verkiezingen.

ISIS (Islamitische Staat) zullen meerdere keren gruwelijke aanslagen plegen zowel in Europa als de V.S. Niet alleen in 2016, het gaat ook nog door in 2017. Ik hoop het niet, maar ik zie zelfs meer dan twintig keer.
De grote steden zoals: Maastricht, Rotterdam, Gent (België), Londen, Berlijn, Bonn, Karlsruhe, Wenen, Valencia, Washington en Halifax moeten extra alert zijn.

Ook het Vaticaan is in 2016 het doelwit van de IS. Er worden enkele gebouwen zwaar beschadigd. Paus Franciscus is bij deze aanslag betrokken en blijkt gewond te zijn, voor zijn leven wordt gevreesd.

De pas geopenbaarde verordening van Islamitische Staat (IS) dat het weghalen van organen bij gevangenen toestaat, de zogeheten orgaanroof, blijkt niet alleen bij gevangenen te gebeuren. Deze nieuwe ‘handel’ levert zoveel geld op dat ze ook willekeurige mensen op straat oppakken.

Vladimir Poetin laat zien dat hij een geboren leider is. Hij toont wilskracht, intelligentie en weet goed wat hij doet. Door zijn optreden is hij mede degene waardoor de IS steeds meer wordt teruggedrongen.

Overstromingen en extreme droogte
Over de hele wereld krijgt men in 2016 meerdere keren te maken met overstromingen en op andere plaatsen extreme droogte. Met name in diverse delen van Europa, Australië en Azië.

Nawoord

Ik ben waarschijnlijk de laatste met een Voorspelling voor 2016. Toch kun je al het hele jaar voorspellingen van mij lezen, zie mijn diverse blogs. Niet alleen van dit jaar, maar ook van voorgaande jaren. (Maandelijks worden mijn blogs door 55.000 tot ruim 65.000 mensen gelezen. De meeste maanden meer naar de 65.000. Je begrijpt dat is niet voor niets.)

Mijn werkwijze

De vele door anderen gepubliceerde voorspellingen heb ik nog niet gelezen. Dit om mezelf te behoeden van enige invloed door anderen. Het is net zoals de werkwijze bij mijn consulten, wanneer je voor de eerste keer komt, wil ik nog niets van je weten. Niet waarvoor je komt, niets over je eventuele problemen. Dit, omdat elk woord dat geuit wordt invloed heeft op de luisteraar(ster), dus ook op mij.
Je zou me dan kunnen meenemen in je probleem. Een probleem waar je zelf niet uitkomt, waar een out-of-the-box-advies voor nodig is. Vandaar dat ik verschoond wil zijn van elke invloed, zodat ik je de sleutels kan aanreiken van nieuwe deuren waar achter nieuwe mogelijkheden op je liggen te wachten. Als eerste stem ik me op jou en je situatie af, dit duurt een paar minuten. In die korte tijd overzie ik je karakter, je kwaliteiten en mogelijkheden, de huidige situatie en de eventuele ‘littekens’ in je Ziel die je hebt meegenomen uit vorige levens. Hierdoor vind ik de sleutels naar de toekomst die bij jou en/of je bedrijf passen.

Links:

Food trends Mathijs Vrieze

Informatie over ondervoeding

Voor 2016 wens ik je:

Geduld en Overgave, is beter voor je gezondheid. Liefde voor jezelf en anderen, daar los je veel mee op. Moed en Voorspelling 2016Doorzettingsvermogen, het zijn de karakter eigenschappen waarmee je eventuele tegenslagen kunt overwinnen en je gestelde doel bereikt. Niet één keer proberen, maar net zo lang doorgaan totdat je zeker weet dat het niet haalbaar is. Wijsheid voor jezelf en dit delen met anderen. Mededogen voor de mensen die om je heen zijn en die je ontmoet. Innerlijke rust, ook als het hectisch is. Samen staan we sterk en kunnen we veel overwinnen!

Wat kwam er uit van mijn voorspelling van 2015?
Dit kun je lezen in de terugblik op mijn Voorspelling 2015

Over mij

Bijna vijftig jaar ben ik allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Van mijn voorspellingen komt ongeveer 90% uit. Deze zijn gebaseerd op het afstemmen op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit van de betrokken personen en hun mogelijkheden.
Mijn vakkennis op diverse gebieden is groot. Zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Deze kennis wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon en/of het bedrijf c.q. organisatie.

Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen – en dat zijn er gelukkig veel – ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip komt op de eigen situatie. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.

Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl (blog en consulten)
www.wellenberg.nl    (opleidingen, seminars, lezingen, consulten)
www.radiomerlijn.nl  (interactieve radioprogramma’s)

Mailen kan naar: info@wellenberg.nl of info@radiomerlijn.nl
Wil je een afspraak maken voor een persoonlijk of bedrijfsmatig consult? Ik ben tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op: 0575-502264      

Een Gezond, Liefdevol en Inspirerend 2016 toegewenst!

Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 08/10/2020

Reageren is niet mogelijk.